Evaluering av strukturreformen

Som følge av strukturreformen som ble lansert i 2015 har landskapet for høyere utdanning i Norge gjennomgått store endringer. Mange universiteter og høgskoler har fusjonert som innebærer at sektoren er midt i en omfattende pågående omorganiseringsprosess. En konsekvens er at norsk høyere utdanning nå består av flere store multi-campus universiteter og høgskoler.

Hensikten med strukturreformen er å fremme generelle målsettinger om høy kvalitet i utdanning og forskning, regional utvikling, verdensledende fagmiljø og effektiv ressursbruk.  Evalueringen skal undersøke i hvilken grad reformen fører norsk høyere utdanning nærmere disse målene og hvilke faktorer som medvirker til realiseringen av dem.

Prosjektet er en forskningsbasert evaluering av reformen som skal studere:

  1. Reformen, med tanke på å avdekke interne motsetninger og hvordan reformen samspiller med andre pågående endringer i systemet for høyere utdanning.
  2. Pågående prosesser i de fusjonerte universitetene og høgskolene gjennom casestudier som særlig ser på de faglige integrasjonsprosessene og de organisatoriske prosessene som pågår rettet inn mot å realisere målsettingene med reformen.
  3. Resultatene av reformen, basert på inngående analyse av kvantitative indikatorer.

Analysen av utfallet av reformen er basert på analyse av relevante indikatorer, mens analysen av fusjonsprosessene fokuserer på muligheter, spenninger, løsninger og ikke-intenderte konsekvenser. Hovedfokuset i prosjektet er å analysere de pågående endringsprosessene i de fusjonerte institusjonene, og resultater av disse prosessene så langt.

Prosjekt ledes av NIFU og gjennomføres av et stort forskerteam med nasjonal og internasjonal deltakelse.

Teamet består av forskere fra NIFU, Universitetet i Bergen (Institutt for Administrasjon og Organisasjonsteori), Ghent Universitet (Centre for Higher Education Governance Ghent), Küngliga Tekniske Høgskolan i Stockholm og Århus Universitet (Dansk Center for Forskningsanalyse).