FoU-statistikk & -indikatorer

Forskningsområdet ledes av Susanne L. Sundnes og ivaretar det nasjonale ansvaret NIFU har for produksjon, analyse og formidling av statistikk og indikatorer for det samlede norske FoU-systemet. Her inngår utarbeidelse av FoU-statistikk så vel som videreutvikling og drift av Forskepersonalregisteret samt tilrettelegging og analyse av data fra vitenskapelig publisering og patentering.

Forvaltning og drift av databaser og registre som underlag for statistikk og indikatorer for innsats og resultater av forskning og innovasjon, utgjør en stor og viktig arbeidsoppgave. Målet er å bidra aktivt til utviklingen av bedre og mer relevante indikatorer til nytte for utformingen av forsknings- og innovasjonspolitikk i Norge og på den internasjonale arena.

Deltakelse i det europeiske (Eurostat), internasjonale (OECD) og nordiske statistikksamarbeidet innenfor forskning og innovasjon er en høyt prioritert oppgave. Området deltar også aktivt i utviklingen av nye indikatorer for ERA (European Research Area) og forskning og innovasjon gjennom internasjonale prosjekter, herunder tilgjengeliggjøring av data og utvikling av indikatorer som belyser kjønnsdimensjonen i forskning.

  • publikasjoner
  • prosjekter
1 feb 2018

Likestilling blant professorene : Simulering av likestilling blant professorer ved norske universiteter og høgskoler

Arbeidsnotat

NIFU Arbeidsnotat 2018:1. Dette arbeidsnotatet inneholder statistikk om kjønnsbalansen blant professorer ved norske universiteter og høgskoler, samt en simulering som undersøker hvor mange av de nye professorene som må være kvinner for å oppnå en 50/50 kjønnsbalanse innen ...

Les mer
8 jan 2018

Arenasammensetning og finansieringssystem for primærnæringsinstituttene : Alternativer for fremtidig organisering

Rapport

NIFU-rapport 2017:16. Denne rapporten er skrevet på oppdrag for Norges forskningsråd og drøfter arenaorganiseringen og basisfinansieringssystemet for primærnæringsinstituttene og alternativer for den fremtidige organiseringen av dette. Rapporten vil være et innspill til den pågående evalueringen av ...

Les mer
20 okt 2017

Ressurser og resultater innenfor norsk rettsvitenskapelig forskning

Arbeidsnotat

NIFU Arbeidsnotat 2017:9. Dette arbeidsnotatet er utarbeidet etter avtale med Norges forskningsråd og er en oppdatering av tilsvarende notat fra 2013. Notatet inneholder oppdatert statistikk om strukturelle rammevilkår for de rettsvitenskapelige forskningsmiljøene som ble evaluert av ...

Les mer
13 sep 2017

Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2016 : Hovedresultater og dokumentasjon

Rapport

NIFU-rapport 2017:18. I denne rapporten sammenfatter vi hovedresultater fra NIFUs måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid i helseforetak og private, ideelle sykehus i 2016. Den dokumenterer dessuten rapporteringsopplegget for, og gjennomføringen av, ressursmålingen, den tolvte i ...

Les mer
27 aug 2017

NHOs Kompetansebarometer 2017 : Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter i 2017

Arbeidsnotat

NIFU Arbeidsnotat 2017:7. Dette arbeidsnotatet presenterer noen hovedresultater fra NHOs kompetansebarometer for 2017. Kompetansebarometeret er en spørreundersøkelse om kompetansebehov til alle NHOs bedrifter. Kartleggingen har vært gjennomført årlig de siste fire år, og det er dermed mulig å ...

Les mer
23 jun 2017

A Norwegian pillar in Svalbard: the development of the University Centre in Svalbard (UNIS)

Vitenskapelig artikkel

Artikkel i tidsskriftet Polar Record, publisert online 7. mars 2017. Abstract: The University Centre in Svalbard (UNIS) is a unique institution with a history that is closely related to Norwegian policy regarding Svalbard, and to clever development of a highly specialised Arctic ...

Les mer
15 jun 2017

Norwegian Polar Research & Svalbard Research: Publication Analysis

Rapport

NIFU-rapport 2017:6. Som ledd i en pågående evaluering av norsk polarforskning, har NIFU gjennomført en publiserings- og siteringsanalyse av denne forskningen. Analysen omfatter norsk polarforskning generelt og norsk og utenlandsk forskning på Svalbard. Prosjektet er gjennomført på oppdrag av ...

Les mer
10 Mai 2017

Utdanningsforskning i Norge 2015: Ressurser og resultater

Rapport

NIFU-rapport 2017:4. NIFU har for femte gang kartlagt norsk utdanningsforskning. Rapporten gir en oversikt over ressurser til forskning og utviklingsarbeid (FoU) på utdanningsfeltet målt i driftsutgifter og menneskelige ressurser. Vi har kartlagt innretningen av FoU-innsatsen etter fagfelt, ...

Les mer
23 jun 2016

Silver lining – a study of employability and learning trajectories of Late Career Learners

Prosjekt

In this project, we intend to deepen our understanding of the relationships between lifelong learning and the employability of older adults. By carrying out both quantitative and qualitative studies, we will seek to identify the forms and trajectories of learning that are most conducive to the ...

Les mer
1 Mar 2015

Lange spor i helseforskningen

Prosjekt

Prosjektet går inn i en større og diskusjon om målingen av effekter av forskning og forskningspolitikk. I dette tilfellet skal analysen rettes mot resultater og «lange spor» etter forskningsaktiviteter innenfor psykisk helse og rusmiddelforskning finansiert av Norges forskningsråd i perioden 2001-2011. Vårt ...

Les mer
10 des 2014

Forskningsoppdrag om etter- og videreutdanning i Norge

Prosjekt

Forskningsoppdrag om etter- og videreutdanning i Norge | NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og ...

Les mer
28 jun 2016

Kartlegging og analyse av tannhelse- og odontologisk forskning i Norge

Prosjekt

NIFU skal i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet kartlegge tannhelse- og odontologisk forskning i Norge. Dette vil vi gjøre ved blant annet å se på omfanget av forskningen målt i FoU-beløp og tilgangen av forskere samt personalsammensetningen ved de FoU-utførende enhetene. Vi vil også gjennomføre en ...

Les mer
1 des 2016

Resultater av satsing på utdanningsforskning

Prosjekt

Prosjektet skal gi et oppdatert bilde av antall doktorgrader som ble avlagt i perioden 2011 - 2012 av utdanningsforskere. Avhandlingene grupperes etter forskningsområde, forskningstema, arbeidssted og sted for avlagt doktorgrad. Gjennomgangen skal også gi informasjon om doktorandenes stilling, utdanningsbakgrunn, ...

Les mer
1 des 2016

Etter- og videreutdanning i næringslivet – faktorer som påvirker SMB i regionene

Prosjekt

Prosjektets problemstilling og hovedformål Prosjektet skal belyse kompetanseutviklingen i små og mellomstore bedrifter og særlig analysere regionale forskjeller i kompetansebehov og kompetanseinvesteringer. Oppdraget griper inn i et felt som har fått betydelig økt oppmerksomhet de siste 10-15 ...

Les mer