Statistikkprodusenter

I alle de nordiske landene baseres utarbeidelsen av FoU-statistikken på OECDs Frascati-manual. Det vil likevel være nasjonale tilpasninger til retningslinjene som kan være med på å forklare forskjeller i resultatene fra FoU-statistikken. De nordiske produsentene av FoU-statistikk forsøker å gjøre statistikken mest mulig sammenlignbar ved å samarbeide om metodespørsmål. Nylig ferdigstilte gruppen en rapport som sammenligner de ulike landenes metoder for å utarbeide FoU-statistikk. Les rapporten her

Danmark
Danmarks Statistik: Forskning, udvikling og innovation

Dansk FoU-statistikk utarbeides siden 2007 av Danmarks statistikk. Tidligere ble statistikken utarbeidet av Analyseinstituttet for forskning. Det har de senere år vært en forskyvning av størrelsen på UoH-sektor og offentlig sektor i Danmark. UoH-sektoren har vokst som følge av store institusjonelle endringer og sammenslåinger mellom enheter i offentlig sektor og UoH-sektor.

Finland
Statistikcentralen: Vetenskap, teknologi och informationssamhället. Se under Forskning och utvekling

Island
Statistics Iceland: Statistics on Research and Development (engelsk)

Islandsk FoU-statistikk har fra og med 2013-årgangen blitt utarbeidet av Hagstofa/Statistics Iceland. Tidligere ble statistikken utarbeidet av Rannis (The Icelandic Centre for Research).

Norge
Statistisk sentralbyrå (næringslivet): Innovasjon, forskning og utviklingsarbeid
NIFU (UoH- og instituttsektor): FoU-statistikk

Opplegg og metode for statistikkarbeidet

Sverige
Statistiska centralbyrån: Oversikt. Se også Utbildning och forskning.
Opplegg og metode for statistikkarbeidet

De enkelte land rapporterer til OECD og Eurostat, som har databanker med FoU-statistikk.

  • OECD: MSTI (Main Science and Technology Indicators)
  • Eurostat: Science, technology and innovation
  • Nordisk statistisk årbok. Inneholder også FoU-statistikk basert på Eurostat. Årboken omfatter for øvrig også statistikk om bibliometri og statistikk om patenter, Ph.D.-grader og statsbudsjettdata. Årboken gir link til databasen Nordic Statistics, med FoU-statistikk under Science.
F.v.: Arni Sigurdsson (Hagstofa, Island), Ari Leppalahti (Statistics Finland), Kaja Wendt (NIFU, Norge), Kristine Langhoff (SSB, Norge), Heidi Pirkola (Statistics Finland), Mona Nedberg Østby (NIFU, Norge), Amanda Hansson (SCB, Sverige), Nils Adriansson (SCB, Sverige) og Jens Brodersen (Danmarks Statistik)

De nordiske FoU-statistikkprodusentene samarbeider om utvikling av metode, og møtes jevnlig. Bildet er fra gruppens møte i Stockholm i 2019. Neste møte i 2020 finner sted i Oslo.