Statistikkprodusenter

I alle de nordiske landene baseres utarbeidelsen av FoU-statistikken på OECDs Frascati-manual. Det vil likevel være nasjonale tilpasninger til retningslinjene som kan være med på å forklare forskjeller i resultatene fra FoU-statistikken. De nordiske produsentene av FoU-statistikk forsøker å gjøre statistikken mest mulig sammenlignbar ved å samarbeide om metodespørsmål. Nylig ferdigstilte gruppen en rapport som sammenligner de ulike landenes metoder for å utarbeide FoU-statistikk. Les rapporten her

Danmark
Danmarks Statistik: Forskning, udvikling og innovation

Dansk FoU-statistikk utarbeides siden 2007 av Danmarks statistikk. Tidligere ble statistikken utarbeidet av Analyseinstituttet for forskning. Det har de senere år vært en forskyvning av størrelsen på UoH-sektor og offentlig sektor i Danmark. UoH-sektoren har vokst som følge av store institusjonelle endringer og sammenslåinger mellom enheter i offentlig sektor og UoH-sektor.

Finland
Statistikcentralen: Vetenskap, teknologi och informationssamhället. Se under Forskning och utvekling

Island
Statistics Iceland: Statistics on Research and Development (engelsk)

Islandsk FoU-statistikk har fra og med 2013-årgangen blitt utarbeidet av Hagstofa/Statistics Iceland. Tidligere ble statistikken utarbeidet av Rannis (The Icelandic Centre for Research).

Norge
Statistisk sentralbyrå 

Opplegg og metode for statistikkarbeidet

Sverige
Statistiska centralbyrån: Oversikt. Se også Utbildning och forskning.
Opplegg og metode for statistikkarbeidet

De enkelte land rapporterer til OECD og Eurostat, som har databanker med FoU-statistikk.

  • OECD: MSTI (Main Science and Technology Indicators)
  • Eurostat: Science, technology and innovation
  • Nordisk statistisk årbok. Inneholder også FoU-statistikk basert på Eurostat. Årboken omfatter for øvrig også statistikk om bibliometri og statistikk om patenter, Ph.D.-grader og statsbudsjettdata. Årboken gir link til databasen Nordic Statistics, med FoU-statistikk under Science.