FoU-statistikk

Statistikk om forskning og utviklingsarbeid (FoU) gjelder i første rekke måling av ressursbruk, dvs. utgifter til FoU og bruk av personalressurser. Disse sidene presenterer statistikken og metodiske forhold.

Kommende publiseringer

  • Endelige tall 2016 (FoU-statistikk – totaltall alle sektorer): medio februar 2018

Om forsknings- og utviklingsarbeid i Norge

Forsknings- og utviklingsarbeid i Norge, alle sektorer – foreløpige tall for 2016 publisert 17.10.2017
Foreløpige tall for utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i 2016 viser at den samlede FoU-innsatsen utgjorde over 63,5 milliarder kroner. I løpende priser gir dette en økning i FoU-innsatsen på om lag 3,3 milliarder fra 2015, tilsvarende 5,5 prosent. FoU-utgiftenes andel av BNP øker fra 1,93 til 2,04 prosent. Det ble utført nær 44 100 FoU-årsverk i 2016, som var nesten 1 700 flere enn i 2015.

FoU i universitets- og høgskolesektoren
FoU-utgiftene ved norske universiteter, høgskoler og universitetssykehus utgjorde 18,7 milliarder kroner i 2015. Det gir en økning på 2,7 milliarder kroner fra 2013. Korrigert for lønns- og prisstigning innebærer det en realvekst på 11 prosent i toårsperioden 2013 til 2015 og nær 9 prosent vekst fra 2014 til 2015.

FoU i instituttsektoren
Det ble utført forskning og utviklingsarbeid (FoU) i instituttsektoren for 13,7 milliarder kroner i 2015, en økning på 1,4 milliarder kroner fra 2014. Store investeringer og ekstraordinære kostnader knyttet til pensjon i 2015 bidrar til den sterke økningen. Ser en bort fra disse forhold var driftsutgiftene til FoU om lag 700 millioner kroner høyere i 2015 enn i 2014. Det innebærer en nominell vekst på litt under 6 prosent, som gir en realvekst på vel 3 prosent.

FoU i næringslivet
Mer om FoU i næringslivet finner du på Statistisk sentralbyrås hjemmesider.

FoU i helseforetakene
NIFU utarbeider egen FoU-statistikk for helseforetakene. Mer om FoU i helseforetakene for 2015 finner du her.

Doktorgrader: Vel 1400 doktorgrader avlagt i 2016 – laveste antall på fem år
I 2016 ble det holdt 1410 disputaser i Norge. Det var 26 færre enn året før, og godt og vel 100 grader under antallet i det foreløpige toppåret 2013. Etter at kvinner var i flertall blant doktorandene de to foregående årene, var det i 2016 igjen flest menn.

FoU i statsbudsjettet
Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2017 gir et FoU-budsjett med noe lavere realvekst enn de siste årene. Bevilgningene øker innenfor flere av prioriteringene i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, men det er ingen vekst i bevilgningene til næringsrettet FoU.

Nordisk FoU-statistikk
I 2015 brukte de nordiske landene til sammen om lag 335 milliarder NOK til forskning og utviklingsarbeid (FoU). Dette viser foreløpige tall fra Eurostat, supplert med nasjonale kilder. 

Se også:

Kvinner i forskning
Lommefolder “FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge”
Indikatorrapporten
FoU-statistikkbanken
Tverrfaglige tema- og teknologiområder

KONTAKT FOU-STATISTIKK:
UoH-sektor: Kaja Wendt
Instituttsektor: Bo Sarpebakken
Helseforetakene: Ole Wiig
Næringslivet: SSB
Statsbudsjettet: Bo Sarpebakken
Doktorgrader: Bo Sarpebakken