FoU-statistikk

Statistikk om forskning og utviklingsarbeid (FoU) gjelder i første rekke måling av ressursbruk, dvs. utgifter til FoU og bruk av personalressurser. Disse sidene presenterer statistikken og metodiske forhold.

Kommende publiseringer

  • Foreløpige FoU-statistikk for 2017 vil bli publisert i oktober 2018.

Om forsknings- og utviklingsarbeid i Norge

Forsknings- og utviklingsarbeid i Norge, alle sektorer – endelige tall for 2016 publisert 12.02.2018
Endelige tall for utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i 2016 viser at den samlede FoU-innsatsen utgjorde over 63 milliarder kroner. Dette gir en vekst i FoU-innsatsen på litt over 3 milliarder fra 2015, tilsvarende en samlet realvekst på 2,7 prosent. FoU-utgiftenes andel av BNP øker fra 1,93 til 2,03 prosent. Det ble utført nær 44 000 FoU-årsverk i 2016, som var mer enn 1 500 flere enn i 2015.

FoU i universitets- og høgskolesektoren
FoU-utgiftene ved norske universiteter, høgskoler og universitetssykehus utgjorde 18,7 milliarder kroner i 2015. Det gir en økning på 2,7 milliarder kroner fra 2013. Korrigert for lønns- og prisstigning innebærer det en realvekst på 11 prosent i toårsperioden 2013 til 2015 og nær 9 prosent vekst fra 2014 til 2015.

FoU i instituttsektoren
Det ble i 2016 utført forskning og utviklingsarbeid (FoU) i instituttsektoren for 13,2 milliarder kroner, en nedgang på 0,5 milliarder kroner fra 2015. I faste priser var FoU-utgiftene om lag 6 prosent lavere i 2016 enn året før. Nedgangen henger sammen med lavere kapitalutgifter, samt at flere store institutter hadde betydelige ekstraordinære kostnader knyttet til pensjon i 2015. Sett bort fra disse forholdene, var FoU-innsatsen i 2016 om lag på samme nivå som året før.

FoU i næringslivet
Mer om FoU i næringslivet finner du på Statistisk sentralbyrås hjemmesider.

FoU i helseforetakene
NIFU utarbeider egen FoU-statistikk for helseforetakene. Mer om FoU i helseforetakene for 2016 finner du her.

Doktorgrader: Ny vekst i avlagte doktorgrader i første halvår 2017
Etter flere år med nedgang, øker antallet avlagte doktorgrader igjen. Foreløpige tall for vårsemesteret 2017 viser at det ble avlagt 817 doktorgrader ved norske universiteter og høgskoler.

FoU i statsbudsjettet
I budsjettproposisjonen for 2018 blir bevilgningene til forskning og utviklingsarbeid (FoU) anslått til 35,4 mrd. kr. Sammenlignet med vedtatt budsjett 2017 gir det en nominell vekst på 0,8 prosent og en realnedgang på 1,7 prosent. FoU-bevilgningenes andel av BNP går ned fra 1,06 til 1,04 prosent, mens andelen de utgjør av samlet statsbudsjettet er omtrent den samme som i 2017, som var den høyeste noen gang.

Nordisk FoU-statistikk
I 2016 brukte de nordiske landene til sammen om lag 375 milliarder NOK til forskning og utviklingsarbeid (FoU). Dette viser foreløpige tall fra de nordiske statistikkprodusentene. 

Se også:

Kvinner i forskning
Lommefolder “FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge”
Indikatorrapporten
FoU-statistikkbanken
Tverrfaglige tema- og teknologiområder

KONTAKT FOU-STATISTIKK:
UoH-sektor: Kaja Wendt
Instituttsektor: Bo Sarpebakken
Helseforetakene: Ole Wiig
Næringslivet: SSB
Statsbudsjettet: Bo Sarpebakken
Doktorgrader: Bo Sarpebakken