FoU-statistikk

Statistikk om forskning og utviklingsarbeid (FoU) gjelder i første rekke måling av ressursbruk, dvs. utgifter til FoU og bruk av personalressurser. Disse sidene presenterer statistikken og metodiske forhold.

Om forskning og utviklingsarbeid i Norge

Foreløpig FoU-statistikk for 2018
Foreløpige tall for utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i viser at den samlede FoU-innsatsen utgjorde over 73 milliarder kroner i 2018. I løpende priser gir dette en økning på 4 milliarder fra 2017, tilsvarende 5,8 prosent. FoU-utgiftenes andel av BNP ligger på 2,07 prosent.

Tematiske FoU-områder 2017
Resultater fra FoU-undersøkelsen for 2017 viser at helse og omsorg var det største tematiske området med en ressursinnsats til FoU på litt over 11 milliarder kroner, etterfulgt av energi med nærmere 10 milliarder kroner. Blant teknologiområdene dominerte FoU innenfor IKT med en ressursinnsats på 18 milliarder kroner i 2017.

Forskning og utviklingsarbeid i Norge, alle sektorer – endelige tall for 2017 oppdatert 28.03.2019
Endelige tall viser at utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge utgjorde over 69 milliarder kroner i 2017. Dette gir en vekst i FoU-innsatsen på nærmere 6 milliarder kroner fra 2016. FoU-utgiftenes andel av BNP økte fra 2,03 til 2,09 prosent. Det ble utført 46 200 FoU-årsverk i 2017 – om lag 2 300 flere enn i 2016

FoU i universitets- og høgskolesektoren 
Norske universiteter, høgskoler og universitets­sykehus brukte til sammen 23,3 milliarder kroner på forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2017. Totaltallet er korrigert i forhold til det som ble publisert 9. januar (23,9). FoU-statistikkbank og Indikatorrapportens tabelldel vil oppdateres så snart som mulig.

FoU i instituttsektoren
Det ble utført forskning og utviklingsarbeid (FoU) for 13,9 milliarder kroner i instituttsektoren i 2017. Ressursinnsatsen var 0,7 milliarder kroner høyere enn i 2016. I faste priser økte ressursene til FoU med litt under 3 prosent fra året før, men en betydelig del av økningen kan tilskrives høyere kapitalutgifter.

FoU i næringslivet
Mer om FoU i næringslivet finner du på Statistisk sentralbyrås hjemmesider.

FoU i helseforetakene
NIFU utarbeider egen FoU-statistikk for helseforetakene. Her finnes mer om FoU i helseforetakene for 2017 og andre år.

Doktorgrader: Ny årsrekord i 2018
I 2018 ble det avlagt 1 564 doktorgrader ved norske læresteder, noe som betyr en økning på 5 prosent sammenlignet med antallet uteksaminerte i 2017. Antall disputaser i 2018 ligger dermed godt over den tidligere toppnoteringen fra 2013, da det ble avlagt 1 524 doktorgrader.

FoU i statsbudsjettet
Bevilgninger til forskning og utviklingsarbeid (FoU) anslås til 38,9 mrd. kr i budsjettproposisjonen for 2020. Sammenlignet med vedtatt budsjett 2019 gir det en nominell vekst på 2,2 prosent, noe som vil kunne innebære en realnedgang på i underkant av 1 prosent. FoU-bevilgningenes andel av BNP er for 2020 anslått til 1,03 prosent, ned fra 1,06 prosent i 2019. Også andelen FoU-bevilgningene utgjør av samlet statsbudsjett går noe ned sammenlignet med de foregående budsjettene.

Nordisk FoU-statistikk
De nordiske landene investerte til sammen nærmere 410 milliarder kroner i forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2017. I løpende priser er det nesten 27 milliarder, eller 7 prosent, mer enn året før, og det var vekst i alle landene. 

Kjønnsbalanse i forskning
I 2017 deltok nesten 58 000 forskere og faglig personale i forskning og utviklingsarbeid (FoU), og av disse var 38 prosent kvinner. Antall kvinnelige forskere gikk opp 7 prosent fra 2016, mens antall mannlige økte med 5 prosent. Kjønnsfordelingen i FoU-personalet var dermed kun marginalt bedre enn året før.

Se også:

Tverrfaglige tema- og teknologiområder
Lommefolder “FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge”

Indikatorrapporten
FoU-statistikkbanken

KONTAKT FOU-STATISTIKK:
UoH-sektor: Kaja Wendt
Instituttsektor: Bo Sarpebakken
Helseforetakene: Ole Wiig
Næringslivet: SSB
Statsbudsjettet: Bo Sarpebakken
Doktorgrader: Bo Sarpebakken