FoU-statistikk

Statistikk om forskning og utviklingsarbeid (FoU) gjelder i første rekke måling av ressursbruk, dvs. utgifter til FoU og bruk av personalressurser. Disse sidene presenterer statistikken og metodiske forhold.

Kommende publiseringer

  • Endelige totaltall for norsk FoU 2017 publiseres i slutten av februar 2019 når SSB har ferdigstilt endelige FoU-tall for næringslivet.

Om forskning- og utviklingsarbeid i Norge

NB! Korrigerte totaltall: FoU i universitets- og høgskolesektoren 
Norske universiteter, høgskoler og universitets­sykehus brukte til sammen 23,3 milliarder kroner på forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2017. Totaltallet er korrigert i forhold til det som ble publisert 9. januar (23,9). FoU-statistikkbank og Indikatorrapportens tabelldel vil oppdateres så snart som mulig.

FoU i instituttsektoren
Det ble utført forskning og utviklingsarbeid (FoU) for 13,9 milliarder kroner i instituttsektoren i 2017. Ressursinnsatsen var 0,7 milliarder kroner høyere enn i 2016. I faste priser økte ressursene til FoU med litt under 3 prosent fra året før, men en betydelig del av økningen kan tilskrives høyere kapitalutgifter.

FoU i næringslivet
Mer om FoU i næringslivet finner du på Statistisk sentralbyrås hjemmesider.

FoU i helseforetakene
NIFU utarbeider egen FoU-statistikk for helseforetakene. Her finnes mer om FoU i helseforetakene for 2017 og andre år.

Forskning- og utviklingsarbeid i Norge, alle sektorer – foreløpige tall for 2017 publisert 26.10.2018
Det ble til sammen brukt om lag 70 milliarder kroner på forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i 2017. Det viser de foreløpige tallene fra FoU-statistikken. I løpende priser økte FoU-innsatsen betydelig, med over 6 milliarder kroner eller 10 prosent fra 2016.

Doktorgrader: Liten økning i antall disputaser i første halvdel av 2018
Første halvår 2018 ble det avlagt 836 doktorgrader ved norske læresteder . I samme periode i fjor ble det holdt 819 disputaser.

FoU i statsbudsjettet
Budsjettproposisjonen for 2019 anslår at bevilgningene til forskning og utviklingsarbeid (FoU) utgjør 37,1 mrd. kr i 2019. Sammenlignet med vedtatt budsjett 2018 innebærer det en nominell vekst på 4 prosent, noe som kan gi en realvekst på 1,2 prosent. FoU-bevilgningenes andel av BNP øker marginalt fra 1,01 til 1,02 prosent, men er en god del lavere enn i 2016 og 2017. Andelen FoU-bevilgningene utgjør av samlet statsbudsjett går litt ned fra 2018.

Nordisk FoU-statistikk
I 2016 brukte de nordiske landene til sammen om lag 375 milliarder NOK til forskning og utviklingsarbeid (FoU). Dette viser foreløpige tall fra de nordiske statistikkprodusentene. 

Kjønnsbalanse i forskning
38 prosent av personene som deltok i forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i 2016 var kvinner. Kvinneandelen var lavest i næringslivet med 22 prosent, mot 43 prosent i instituttsektoren. Foreløpige tall for 2017 viser at kvinneandelen var 49 prosent ved universitetene og høgskolene (UoH).

Se også:

Tverrfaglige tema- og teknologiområder
Lommefolder “FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge”

Indikatorrapporten
FoU-statistikkbanken

KONTAKT FOU-STATISTIKK:
UoH-sektor: Kaja Wendt
Instituttsektor: Bo Sarpebakken
Helseforetakene: Ole Wiig
Næringslivet: SSB
Statsbudsjettet: Bo Sarpebakken
Doktorgrader: Bo Sarpebakken