Doktorgrader

NIFU utgir informasjonsbladet Doktorgrader i tall. Bladet presenterer fersk statistikk om avlagte doktorgrader ved norske læresteder. Datakilde er Doktorgradsregisteret ved NIFU. Doktorgradsregisteret ved NIFU dekker alle doktor- og lisensiatgrader som er utstedt ved alle norske læresteder gjennom alle tider og går tilbake til 1817. Registeret inneholder opplysninger om gradtittel, sted og år (disputastidspunkt) for doktorgrad, avhandlingens fagområde, utdanningsdata, og statsborgerskap på disputastidspunktet. Opplysningene benyttes til statistikk og analyseformål. Registeret ajourføres hvert halvår på grunnlag av opplysninger fra lærestedene.

Ny vekst i avlagte doktorgrader i første halvår 2017

12 prosent flere disputaser enn i vårsemesteret 2016

Etter flere år med nedgang, øker antallet avlagte doktorgrader igjen. Foreløpige tall for vårsemesteret 2017 viser at det ble avlagt 817 doktorgrader ved norske universiteter og høgskoler. Sammenlignet med første halvår 2016 er det en økning på 89 grader, eller 12 prosent.
Dersom antall disputaser i høstsemesteret blir omtrent som i fjor, vil samlet antall i 2017 ende på rundt 1500 doktorgrader. Årsresultatet vil dermed ligge helt i nærheten av det foreløpige rekordåret 2013, da det ble avlagt 1524 doktorgrader.

Doktorgrader 2016 – 1.halvår 2017 etter lærested.
Institusjon Hele 2016 1.halvår 2016 1.halvår 2017
Universitetet i Oslo 451 249 287
NTNU 366 180 186
Universitetet i Bergen 227 121 116
Universitetet i Tromsø 104 52 76
NMBU 87 43 44
Universitetet i Stavanger 47 19 23
Universitetet i Agder 26 12 20
Norges Handelshøyskole 26 15 7
Handelshøyskolen BI 12 7 8
Norges idrettshøgskole 10 5 7
Høgskolen i Oslo og Akershus 10 4 6
Nord universitet 8 1 4
Høgskolen i Sørøst-Norge 8 5 12
Arkitektur- og designhøgskolen 7 4 7
Høgskolen i Innlandet1 6 2 4
Menighetsfakultetet 5 2 2
Høgskolen i Molde2 5 5 4
VID vitenskapelige høgskole 3 1 2
Norges musikkhøgskole 2 1 2
Totalt 1 410 728 817
Foreløpige tall for 2017.
1 2016; Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark.
2 2017; inkl. en fellesgrad med Høgskulen i Volda.

De fleste læresteder har økning sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Størst vekst har universitetene i Oslo og Tromsø, fulgt av Universitetet i Agder og Høgskolen i Sørøst-Norge.

Jevnt mellom kjønnene

Kvinner er igjen i flertall blant doktorandene. 423 kvinner disputerte våren 2017, mot 394 menn, noe som gir en kvinneandel på 52 prosent.
Kjønnsfordelingen svinger litt fra år til år. De siste årene sett under ett har kjønnsbalansen blant doktorandene vært så å si helt jevn.


2017-tall kun vår 2017 – Tallgrunnlag 1980-2016

Stabil andel utenlandske statsborgere

37 prosent av vårens doktorgrader ble avlagt av utenlandske statsborgere. Dette er ganske likt situasjonen de foregående fire årene. Etter at andelen utlendinger lenge økte kraftig, synes nivået nå å ha stabilisert seg.


2017-tall kun vår 2017 – Tallgrunnlag 1991-2016

Presentasjonen bygger på en foreløpig bearbeiding av dataene for vårsemesteret. NIFU vil publisere endelig doktorgradsstatistikk for 2017 i siste halvdel av mars 2018.

Utvalgte tabeller:

Doktorgrader 2007–2016 etter tildelende institusjon*

*Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er en fusjon av UMB og NVH. Høgskolen i Sørøst-Norge en fusjon av Høgskolene i Telemark og Buskerud og Vestfold før 2016. Høgskolen i Gjøvik ble en del av NTNU fra 2016.
Kilde: Doktorgradsregisteret, NIFU

For andre tabeller i Doktorgradsregisteret, klikk her.

PDF-versjon av siste utgave av «Doktorgrader i tall» finner du her.

Nyhetsbladet Doktorgrader i tall kom ut for første gang i august 1994. Siden da er det utgitt en eller to utgaver per år. Nyere utgaver er tilgjengelig i Bibsys Brage.

Forespørsler kan rettes til: Bo Sarpebakken, NIFU Tlf.: 960 94 042 E-post: doktorgrader@nifu.no Tlf. sentralbord: 22 59 51 00
Mer detaljert doktorgradsstatistikk er tilgjengelig i FoU-statistikkbanken, og i en tabell- og figursamling (se excel-fil) som oppdateres årlig.