FoU lommefolder 2020

Denne tabell- og figursamlingen, kjent som lommefolderen, viser utvalgte indikatorer om forskning og utviklingsarbeid (FoU). I 2020 er den for første gang digital. NIFU har laget lommefolderen årlig siden 1997.

Innholdet er delt opp i temaene utgifter til FoU, menneskelige ressurser til FoU og resultater fra FoU. Trykk på pilene under hvert tema for å se figurene og hovedpunktene.

Vi trykker opp et lite opplag av lommefolderen. Skriv til fou-statistikk@nifu.nohvis du ønsker å få den tilsendt.

Om lommefolderen
Datakilder

Lommefolderen viser data fra flere kilder. Den norske FoU-statistikken er hentet fra NIFU og SSB. Statistikk over forskerpersonalet i universitets- og høgskolesektoren, instituttsektoren og helseforetakene er basert på NIFUs Forskerpersonalregister, som er en database over forskere/faglig personale og høyere administrativt personale. Forskerpersonalregisteret oppdateres årlig. Doktorgradsstatistikken er basert på NIFUs register over avlagte doktorgrader i Norge, som oppdateres to ganger årlig.

Internasjonal FoU-statistikk er hentet fra OECDs Main Science and Technology Indicators og OECDs statistikkbank på nett. Opplysninger om doktorgradsstudenter og doktorgrader avlagt i Norden og Baltikum er hentet fra databasen NORBAL, som drives av NIFU. Dataene for vitenskapelig publisering er hentet fra databasene Web of Science og Cristin, mens dataene for varemerker er basert på rådata fra Patentstyret.

Du finner flere tall og analyser med FoU-statistikk og indikatorer i Indikatorrapporten på Norges forskningsråds nettsider: www.forskningsradet.no/indikatorrapporten/. I NIFUs statistikkbank kan du sette sammen og laste ned egne tabeller: www.fou​statistikkbanken.no.

Hva er FoU?

FoU er kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap, herunder kunnskap om mennesket, kultur og samfunn – og omfatter også bruken av denne kunnskapen til å finne nye anvendelser. Viktige kriterier som må være oppfylt for at aktiviteten skal regnes som FoU, er at den må inneholde noe nytt, være kreativ, ha usikkerhet knyttet til resultatet, være systematisk og kunne overføres og/eller reproduseres.

Les mer om de ulike kategoriene i FoU-statistikken her: https://www.nifu.no/fou-statistiske/fou-statistikk/om-fou/definisjoner-og-klassifiseringer/

Hvem lager FoU-statistikken?

Produsentene av den nasjonale FoU-statistikken er NIFU og SSB, etter avtale med Norges forskningsråd. NIFU har statistikkansvaret for universitets- og høgskolesektoren, instituttsektoren og helseforetakene, mens Statistisk sentralbyrå har ansvaret for næringslivet. NIFU har også ansvar for å sammenstille dataene til total FoU-statistikk for Norge.

For næringslivet og instituttsektoren gjennomføres FoU-undersøkelsen årlig. For universitets- og høgskolesektoren og for helseforetakene gjennomføres undersøkelsen annethvert år. Helseforetakene ble undersøkt årlig frem til 2018. NIFU utarbeider hovedtall for FoU-innsatsen for alle sektorer hvert år. Les mer om FoU-statistikken her: www.nifu.no/fou-statistiske/fou-statistikk/.

Hvordan lages FoU-statistikken?

Den norske FoU-statistikken er basert på Frascati-manualen, som er OECDs retningslinjer for innsamling og bearbeiding av data om ressurser til FoU. Manualen er skrevet av og for de nasjonale ekspertene på FoU-statistikk i OECD-landene. Les mer om Frascati-manualen her: https://www.nifu.no/fou-statistiske/fou-statistikk/frascati/.

Den norske FoU-statistikken bygger både på spørreundersøkelser til forskningsutførende enheter i de ulike sektorene og administrative registre.

FoU-undersøkelsen i næringslivet omfatter alle foretak med 50 eller flere sysselsatte. I tillegg inngår et utvalg av foretak helt ned til 10 sysselsatte, og annethvert år kartlegges et utvalg ned til 5 sysselsatte. Før 1995 inngikk hovedsakelig foretak med flere enn 50 sysselsatte. Tallene fra og med 1995 er derfor ikke direkte sammenlignbare med tidligere år.

FoU-undersøkelsen i universitets- og høgskolesektoren er en totalundersøkelse. Enhetene som svarer er instituttene eller tilsvarende grunnenhet ved lærestedene. Andre kilder er tidsbruksundersøkelser, regnskapsdata fra lærestedene, Norges forskningsråd og medisinske fond.

FoU-undersøkelsen i instituttsektoren er også en totalundersøkelse med spørreskjema til forskningsinstitutter og andre institusjoner med FoU i sin virksomhet. I tillegg estimeres FoU-ressursene ved muséer.

Data om helseforetakenes ressursbruk til FoU samles inn gjennom et eget rapporteringssystem med spørreskjema til helseforetakene. Helseforetak med universitetssykehusfunksjon er en del av universitets- og høgskolesektoren, mens øvrige helseforetak og private, ideelle sykehus er en del av instituttsektoren.

Sektorinndelingen

Den norske FoU-statistikken deler FoU-ressursene inn i de tre sektorene næringslivet, universitets- og høgskolesektoren (inkl. helseforetak med universitetssykehusfunksjon) og instituttsektoren (inkl. øvrige helseforetak og private, ideelle sykehus). I OECDs inndeling tilsvarer higher education sector den norske universitets- og høgskolesektoren. Business enterprise sector, oversatt til foretakssektoren, omfatter både næringslivet og den delen av instituttsektoren som betjener næringslivet (bransjeinstitutter, næringslivsorienterte oppdragsinstitutter etc.). Resten av instituttsektoren tilsvarer government sector og private non-profit sector (PNP). PNP-sektoren er svært liten i Norge og er derfor inkludert i government sector i Norges internasjonale rapportering.

FoU-statistikken viser noen ganger helseforetakene separat, slik at helseforetak med universitetssykehusfunksjon og øvrige helseforetak og private, ideelle sykehus presenteres samlet.

Last ned lommefolderen i pdf:

2020 (pdf), 2019 (Figurgrunnlag), 2018 (Figurgrunnlag), 2017 (Figurgrunnlag), 2016 (Figurgrunnlag), 2015 (Figurgrunnlag); 2014 (figurgrunnlag), 2013 (norsk/engelsk), 2012 (norsk/engelsk), 2011 (norsk/engelsk), 2010 (norsk/engelsk), 2009 (norsk/engelsk), 2008 (norsk/engelsk), 2007 (norsk/engelsk), 2006 (norsk/engelsk), 2005 (norsk/engelsk), 2004 (norsk/engelsk), 2003 (norsk/engelsk), 2002 (norsk/engelsk)