FoU i Norge, alle sektorer. Endelige tall for 2018


Norges FoU-innsats øker, men mindre enn før

Endelige tall for 2018 viser at utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge utgjorde nærmere 73 milliarder kroner. Sammenlignet med Norges FoU-utgifter i 2017, betyr det en økning på 3,6 milliarder kroner i løpende priser eller 5,2 prosent. FoU-utgiftene i 2018 utgjorde 2,06 prosent av BNP.

Last ned nyhetsbrevet i PDF her.
Download the newsletter in PDF (english version).

 

Universitets- og høgskolesektoren hadde den største veksten i FoU-utgifter fra 2017 til 2018 med vel 8 prosent. Næringslivet hadde en økning på 2,4 prosent i samme periode, mens FoU-utgiftene i instituttsektoren økte med 7 prosent. I helseforetakene viser tallene en nominell økning i FoU-utgiftene fra 2017 til 2018 på vel 5 prosent. Veksten er målt i løpende priser for alle sektorene. Tallene for universitets- og høgskolesektoren og helseforetakene bygger i stor grad på beregninger.

En del av veksten i instituttsektoren gjelder kapitalutgifter knyttet til bygging av nytt forskningsfartøy. Driftsutgiftene i sektoren økte med litt over 4 prosent fra 2017 til 2018. I universitets- og høgskolesektoren har vekst i antall stipendiater, postdoktorer og forskere bidratt til økte FoU-utgifter. Sektoren hadde også vekst i FoU-utgifter knyttet til vitenskapelig utstyr i 2018. I FoU-statistisk sammenheng inngår helseforetakene i universitets- og høgskolesektoren (universitetssykehus) og instituttsektoren (øvrige helseforetak og private ideelle sykehus).

Kostnadene til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i næringslivet viste tegn på stabilisering i 2018 etter en periode på nesten ti år med sterk vekst. Dette skyldes særlig at foretak i tjenestenæringen samlet sett hadde uendret FoU-innsats i fjor sammenlignet med tidligere år. Næringslivets FoU er nærmere beskrevet på SSBs web-sider, se http://www.ssb.no/foun/.

De samlede tallene innebærer en realvekst i Norges FoU-utgifter på 1,7 prosent fra 2017 til 2018.

 

FoU-utgifter i 2016, 2017 og 2018 etter sektor for utførelse. Mill. kr. Løpende priser.
Sektor201620172018Endring %
2017–2018
Næringslivet29 48931 99032 7482,4
Universitets- og
høgskolesektoren
20 63623 32225 2018,1
Instituttsektoren13 22013 86414 8287,0
Totalt63 34569 176727775,2
herav helseforetak4 1874 3774 6035,2
Andel av BNP i %2,042,102,06
Kilde: FoU-statistikk, NIFU og SSB

 

FoU-UTGIFTER ETTER SEKTOR FOR UTFØRELSE 1997–2018. MILL. KR. LØPENDE PRISER.

Kilde: NIFU og SSB

Liten endring i FoU-utgiftenes andel av BNP

FoU-utgiftene i 2018 utgjorde2,06 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP). Dette innebærer en liten nedgang fra 2017, da andelen var 2,10 prosent. Det har vært høy vekst i BNP både i 2017 og 2018 (6-7 prosent i løpende priser), mens det var nullvekst i 2014 og 2015.

TOTALE FoU-UTGIFTER SOM ANDEL AV BNP ETTER SEKTOR 1997–2018. PROSENT.

Kilde: NIFU og SSB

400 flere FoU-årsverk

Det ble utført 46 600 FoU-årsverk i Norge i 2018, om lag 400 flere enn året før. Dette tilsvarer en økning på 0,8 prosent. Nesten hele veksten fra 2017 til 2018 fant sted i universitets- og høgskolesektoren, mens instituttsektoren og helseforetakene hadde en marginal økning. Etter et år med stor vekst i FoU-årsverk i næringslivet fra 2016 til 2017, har det vært en liten nedgang fra 2017 til 2018.

45 prosent av FoU-årsverkene i 2018 ble utført i næringslivet, 35 prosent i universitets- og høgskolesektoren og 20 prosent ble utført i instituttsektoren. Helseforetakene stod for 7,6 prosent av de totale FoU-årsverkene i 2018.

FoU-årsverk i 2016, 2017 og 2018 etter sektor for utførelse. Antall og prosent.
Sektor201620172018Andel per sektor
2017–2018
Næringslivet19 61621 20520 97945,0
Universitets- og høgskolesektoren14 93715 67516 23734,8
Instituttsektoren9 3659 3559 38520,1
Totalt43 91846 23546 602100,0
herav helseforetak3 2523 5103 5517,6
Kilde: FoU-statistikk, NIFU og SSB

 

Foreløpig FoU-statistikk for 2019 vil bli publisert i oktober 2020.
Nyhetsbrev i PDF-versjon: 20182017, 201620152014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004

 

Den nasjonale FoU-statistikken for Norge publiseres av NIFU http://www.nifu.no/ og Norges forskningsråd http://www.forskningsradet.no/. I FoU-statistikkbanken har brukerne mulighet til selv å velge tabeller og data: http://www.foustatistikkbanken.no/nifu/?language=no. Detaljert statistikk for næringslivet publiseres av Statistisk sentralbyrå http://www.ssb.no/.

Hvert år utarbeides det totaltall for ressursinnsatsen i forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge. I universitets- og høgskolesektoren og helseforetakene (fra 2017) er det hovedundersøkelse annethvert år (oddetallsår). NIFU har statistikkansvaret for universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren, mens Statistisk sentralbyrå har ansvaret for næringslivet. NIFU sammenstiller dataene til den totale FoU-statistikken for Norge. Statistikken utarbeides på bakgrunn av OECDs retningslinjer i den såkalte Frascati-manualen og inngår i OECDs og Eurostats databaser for Science & Technology.

 

KONTAKT FOU-STATISTIKK:
UoH-sektor: Mona Nedberg Østby: mona.ostby@nifu.no, tlf. 908 70 561
Instituttsektor: Bo Sarpebakken: Bo.Sarpebakken@nifu.no, tlf. 960 94 042
Helseforetakene: Ole Wiig: Ole.Wiig@nifu.no, tlf. 960 94 024
Næringslivet: SSB: Kristine.Langhoff@ssb.no, tlf. 21 09 43 91 eller Harald.Fondevik@ssb.no, tlf. 21 09 47 51
Statsbudsjettet: Bo Sarpebakken