FoU-statistikk i Norge – alle sektorer (endelige tall)


Fortsatt sterk vekst i Norges FoU-innsats

Endelige tall viser at utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge utgjorde over 69 milliarder kroner i 2017. Dette gir en vekst i FoU-innsatsen på nærmere 6 milliarder kroner fra 2016. FoU-utgiftenes andel av BNP økte fra 2,03 til 2,09 prosent. Det ble utført nær 46 200 FoU-årsverk i 2017 – om lag 2 500 flere enn i 2016. (Oppdatert versjon pr 28.03.2019)[1] 

Last ned nyhetsbrevet i PDF-format her.

De siste årenes positive utvikling i Norges samlede FoU-innsats fortsetter. FoU-veksten er sterkere i 2017 enn i 2016, men ikke like høy som i 2015. Lønn og andre driftsutgifter utgjorde 93 prosent av samlede FoU-utgifter i 2017, mens den prosentvise veksten var sterkest for kapitalutgiftene.

Ulik utvikling i de FoU-utførende sektorene

Målt i faste priser[2] var det en beregnet vekst i totale FoU-utgifter på 7,3 prosent. Realveksten i FoU-utgiftene var høyest i universitets- og høgskolesektoren (10,7 prosent), fulgt av næringslivet (7,0 prosent) og instituttsektoren (2,7 prosent). Helseforetakene hadde en realvekst i FoU-utgiftene fra 2016 til 2017 på 2,4 prosent.

[1] Nedjustering av FoU-årsverk i universitets- og høgskolesektoren.
[2] Det er her lagt til grunn indekser på 1,4 prosent for næringslivet og 2,1 prosent for øvrige sektorer.

FoU-utgifter i 2015, 2016 og 2017 etter sektor for utførelse. Mill. kr. Løpende priser.
Sektor201520162017Endring mill. kr
2016–2017
Endring %
2016–2017
Næringslivet27783294893199025018,5
Universitets- og
høgskolesektoren
187092063623322268613,0
Instituttsektoren1371813220138646444,9
Totalt60210633456917658319,2
herav helseforetak4007418743771904,5
Andel av BNP i %1,932,032,09
Kilde: FoU-statistikk, NIFU og SSB

I næringslivet er det driftsutgiftene som har den sterkeste veksten, mens det var en realnedgang i kapitalutgiftene. 74 prosent av næringslivets FoU-aktivitet finansieres med foretakenes egne midler, det gir en økning på 9 prosent. IT-tjenester er den største FoU-næringen med 5,7 milliarder kroner. Utvinning av råolje og naturgass har hatt synkende FoU-kostnader siden 2013 (1,7 milliarder kroner i 2017). Fiskeoppdrett satser mer på FoU og hadde i 2017 over 1 milliard i FoU-kostnader. Næringslivets FoU er nærmere beskrevet på SSBs web-sider:
https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/artikler-og-publikasjoner/solid-vekst-i-naeringslivets-fou-aktivitet

I universitets- og høgskolesektoren økte kapitalutgiftene mer enn driftsutgiftene, noe særlig byggeaktiviteten i forbindelse med samlokaliseringen av NMBU på Ås bidro til. Til grunn for FoU-statistikken i universitets- og høgskolesektoren ligger resultatene fra en ny tidsbruksundersøkelse som viste at de ansatte i sektoren bruker en høyere andel av sin arbeidstid til FoU. Endringene som følge av dette utgjorde om lag 700 millioner kroner av veksten.

En stor del av økningen i instituttsektorens FoU-utgifter kan tilskrives vekst i kapitalutgiftene, mens
utgifter til lønn og andre driftsutgifter hadde en nominell vekst på 3 prosent.

For helseforetakene, som i FoU-statistisk sammenheng inngår i universitets- og høgskolesektoren (universitetssykehus) og instituttsektoren (øvrige helseforetak og private ideelle sykehus), er den samlede veksten i FoU-utgiftene knyttet til lønn og andre driftsutgifter, mens kapitalutgiftene til FoU reduseres i 2017. FoU-utgiftene til vitenskapelig utstyr mer enn halveres.

Økning i FoU-utgiftenes andel av BNP

FoU-utgiftene i 2017 er beregnet å utgjøre 2,09 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP). Dette er en økning i forhold til 2016, da andelen var 2,03 prosent. Det er også vekst i anslaget for BNP i 2017, slik at den økte andelen FoU-utgifter av BNP først og fremst skyldes sterk vekst i FoU-utgiftene og ikke en nedgang/nullvekst i BNP, som i 2016 og 2015.

2 300 flere FoU-årsverk

I 2017 ble det utført 46 200 FoU-årsverk i Norge, som var 2 300 flere enn i 2016, dvs. 5,3 prosent. Den tilsvarende veksten i 2016 var på 1 500 FoU-årsverk. Næringslivet stod for 46 prosent av FoU-årsverkene, mens henholdsvis 34 og 20 prosent ble utført i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren. Blant de tre FoU-utførende sektorene hadde næringslivet størst vekst i FoU-årsverkene fra 2016 til 2017, etterfulgt av universitets- og høgskolesektoren. Antall FoU-årsverk i instituttsektoren var så godt som uendret.

Helseforetakene stod for nærmere 8 prosent av de totale FoU-årsverkene i 2017, omtrent samme andel som i 2016. Veksten i FoU-årsverk var sterkere i 2017 enn i 2016.

Korrigerte årsverktall 28.03.2019

FoU-årsverk i 2015, 2016 og 2017 etter sektor for utførelse. Antall og prosent.
Sektor201520162017Endring antall
2016–2017
Endring %
2016–2017
Næringslivet19 08719 61621 2051 5898,1
Universitets- og høgskolesektoren13 95214 93715 6757384,9
Instituttsektoren9 3709 3659 355-10-0,1
Totalt42 40943 91846 2352 3175,3
herav helseforetak3 2183 2523 5102587,9
Kilde: FoU-statistikk, NIFU og SSB

Den nasjonale FoU-statistikken for Norge publiseres av NIFU http://www.nifu.no/ og Norges forskningsråd http://www.forskningsradet.no/. I FoU-statistikkbanken gis brukerne mulighet til selv å velge tabeller og data: http://www.foustatistikkbanken.no/nifu/?language=no. Detaljert statistikk for næringslivet publiseres av Statistisk sentralbyrå http://www.ssb.no/.

Foreløpig FoU-statistikk for 2018 vil bli publisert i oktober 2019.

Nyhetsbrev i PDF-versjon: 2017, 201620152014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004

Hvert år utarbeides det totaltall for ressursinnsatsen i forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge. I universitets- og høgskolesektoren er det hovedundersøkelse annethvert år (oddetallsår). NIFU har statistikkansvaret for universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren, mens Statistisk sentralbyrå har ansvaret for næringslivet. NIFU sammenstiller dataene til den totale FoU-statistikken for Norge. Statistikken utarbeides på bakgrunn av OECDs retningslinjer i den såkalte Frascati-manualen og inngår i OECDs og Eurostats databaser for Science & Technology.

KONTAKT FOU-STATISTIKK:
UoH-sektor: Kaja Wendt, Kaja.Wendt@nifu.no, tlf. 996 31 554
Instituttsektor: Bo Sarpebakken: Bo.Sarpebakken@nifu.no, tlf. 960 94 042
Helseforetakene: Ole Wiig: Ole.Wiig@nifu.no, tlf. 960 94 024
Næringslivet: SSB: Kristine.Langhoff@ssb.no, tlf. 21 09 43 91 eller Harald.Fondevik@ssb.no, tlf. 21 09 47 51
Statsbudsjettet: Bo Sarpebakken