FoU i Norge, alle sektorer. Endelige tall for 2019

Norge bruke 77 milliarder til FoU i 2019 

Norge brukte til sammen 76,8 milliarder kroner til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2019, viser den endelige FoU-statistikken. Det er nær 4 milliarder mer enn året før. Justert for prisstigningen tilsvarer det en vekst på 2 prosent. FoU-utgiftene er beregnet å utgjøre 2,15 prosent av Norges BNP.

Les PDF av nyhetsbrevet her

Totale FoU-utgifter etter utførende sektor, (mill. kroner løpende og faste 2015-priser) og som andel av BNP (prosent). 1999–2019.
Velg løpende eller faste priser i figuren. 

Kilde: NIFU og SSB

De endelige tallene viser at næringslivet sto for 35,4 milliarder kroner, eller 46 prosent av total FoU i Norge i 2019. FoU-utgiftene i universitets- og høgskolesektoren utgjorde 26,3 milliarder kroner, som er 34 prosent av totalen, mens instituttsektoren brukte i overkant av 15 milliarder kroner på FoU i 2019.

Størst vekst i næringslivet

For første gang siden 2016 er det ikke universitets- og høgskolesektoren som har hatt den sterkeste veksten i FoU-utgiftene, men næringslivet. Les mer om utviklingen i FoU i næringslivet på SSBs sider: https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/artikler-og-publikasjoner/solid-vekst-i-naeringslivets-fou

FoU-utgiftene i næringslivet økte med 2,5 milliarder kroner fra 2018 til 2019, tilsvarende en realvekst på 4 prosent. Universitets- og høgskolesektoren hadde en vekst på 1,1 milliarder kroner. Justert for prisstigningen gir det en vekst på én prosent. FoU-utgiftene i instituttsektoren lå vel 250 millioner kroner over nivået i 2018, som tilsvarer en realnedgang på om lag halvannen prosent.

Helseforetakene er i FoU-statistikken fordelt mellom universitets- og høgskolesektoren (universitetssykehus) og instituttsektoren (øvrige helseforetak og private ideelle sykehus). Helseforetakenes samlede FoU-utgifter i 2019 er beregnet til 4,8 milliarder kroner. Dette er 165 millioner mer enn i 2018, tilsvarende en realvekst på én prosent.

Lønn driver veksten

Lønn utgjør over 60 prosent av utgiftene til FoU. Sammenlignet med 2018 tilsier 2019-tallene at utgiftene til lønn steg mer enn de samlede FoU-utgiftene, mens utgiftene til bygg og anlegg og vitenskapelig utstyr (kapitalutgifter) gikk ned. Det skyldes særlig at instituttsektorens utgifter til bygg var betydelig lavere i 2019. I næringslivet var utgiftene til vitenskapelig utstyr og bygg omtrent uendret. Universitets- og høgskolesektoren økte sine FoU-utgifter til bygg, men hadde en liten nedgang i driftsutgiftene utenom lønn.

Flere årsverk til FoU

I 2019 var det totalt nær 90 000 personer som arbeidet med FoU i Norge. Til sammen utførte disse personene 48 700 FoU-årsverk, mens det tilsvarende tallet året før var 46 600. De ulike sektorenes andel av de totale FoU-årsverkene gjenspeiler fordelingen av FoU-utgiftene mellom sektorene. Antallet FoU-årsverk økte i alle sektorene, og utviklingen var i stor grad den samme som for FoU-utgiftene.

Antall FoU-årsverk i 2017, 2018 og 2019 etter sektor for utførelse og personaltype.

Kilde: NIFU og SSB

Les nærmere analyser av FoU-tallene for 2019 i neste utgave av Indikatorrapporten (kapitlet publiseres i mai 2021).

___________________________________________________________________________

Tidligere nyhetsbrev i PDF: 201920182017, 201620152014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004

NIFU og SSB utarbeider hvert år tall for ressursinnsatsen i forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge. I universitets- og høgskolesektoren og helseforetakene (fra 2017) er det hovedundersøkelse annethvert år (oddetallsår), mens det er årlige undersøkelser i næringslivet og instituttsektoren. NIFU har til og med 2021 statistikkansvaret for universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren, mens Statistisk sentralbyrå har ansvaret for næringslivet. NIFU sammenstiller dataene til den totale FoU-statistikken for Norge. Statistikken følger OECDs retningslinjer (Frascati-manualen) og inngår i OECDs og Eurostats databaser for Science & Technology.

Den nasjonale FoU-statistikken for Norge publiseres av NIFU http://www.nifu.no/ og Norges forskningsråd http://www.forskningsradet.no/. I FoU-statistikkbanken kan brukerne selv velge tabeller og data: http://www.foustatistikkbanken.no/nifu/?language=no. Detaljert statistikk for næringslivet publiseres av Statistisk sentralbyrå http://www.ssb.no/.

 

KONTAKT FOU-STATISTIKK:
Universitets- og høgskolesektor: Mona Nedberg Østby: mona.ostby@nifu.no, tlf. 908 70 561
Instituttsektor: Bo Sarpebakken: Bo.Sarpebakken@nifu.no, tlf. 960 94 042
Helseforetakene: Ole Wiig: Ole.Wiig@nifu.no, tlf. 960 94 024
Næringslivet: SSB: Kristine.Langhoff@ssb.no, tlf. 40 90 24 39 eller Solveig.Bjorkholt@ssb.no, tlf. 40 90 25 17
Statsbudsjettet: Bo Sarpebakken