FoU-statistikk i Norge – alle sektorer

Nesten 70 milliarder til FoU i 2017

Det ble til sammen brukt om lag 70 milliarder kroner på forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i 2017. Det viser de foreløpige tallene fra FoU-statistikken. I løpende priser økte FoU-innsatsen betydelig, med over 6 milliarder kroner eller 10 prosent fra 2016. Antall FoU-årsverk i 2017 økte med litt over 3 000 fra året før, til 47 000. FoU-utgiftenes andel av BNP anslås til 2,11 prosent.

De foreløpige tallene viser at det er næringslivet som står for den største FoU-innsatsen: sektoren brukte 32,6 milliarder kroner på FoU i 2017, som var 47 prosent av de totale FoU-utgiftene. Deretter fulgte universitets- og høgskolesektoren (UoH) med 23,2 milliarder kroner, og instituttsektoren med nær 14 milliarder kroner. De nærmere 70 milliardene som ble brukt til FoU er beregnet til 2,11 prosent av Norges bruttonasjonalprodukt (BNP), opp fra 2,03 prosent i 2016. Som figuren viser er dette det høyeste som er målt for denne indikatoren.

Figur 1 Totale FoU-utgifter som andel av BNP og etter utførende sektor, 1997–2017. Prosent av BNP og mrd. kroner, løpende priser.

*Foreløpige tall.
Kilde: NIFU og SSB

Sammenlignet med 2016 var den prosentvise veksten størst i UoH-sektoren, som i løpende priser brukte 13 prosent eller 2,6 milliarder kroner mer på FoU i 2017. Næringslivet økte sin FoU-innsats med over 3 milliarder kroner fra 2016, en oppgang på 10 prosent. Den svakeste veksten ser vi i instituttsektoren, hvor FoU-utgiftene økte med 5 prosent eller om lag 700 millioner kroner fra 2016.

Omregnet til faste 2010-priser viser de foreløpige tallene at de samlede FoU-utgiftene økte med 8,5 prosent fra 2016.

Flere årsverk i næringslivet og universitets- og høgskolesektoren

Ifølge de foreløpige tallene forklarer vekst i personalet en stor del av oppgangen i FoU-utgiftene. I 2017 ble det utført til sammen nærmere 47 000 FoU-årsverk. Dette var over 3 000 flere enn året før, og gir en økning på 7 prosent. Det var næringslivet og UoH-sektoren som sto for økningen (9 prosent vekst i begge sektorer), til henholdsvis 21 300 og 16 300 FoU-årsverk, mens antall FoU-årsverk i instituttsektoren lå stabilt på rundt 9 400.

Tabell 1 FoU-utgifter etter utførende sektor og totalt antall FoU-årsverk i 2015, 2016 og 2017*. Mill. kroner og prosentvis endring (løpende priser).

2015 2016 2017* Endring 2016-2017
Næringslivet 27 783 29 489 32 573 10 %
UoH-sektoren 18 709 20 636 23 240 13 %
Instituttsektoren 13 718 13 220 13 900 5 %
Totalt 60 209 63 345 69 713 10 %
Herav helseforetak 3 990 4 187 4 377 5 %
Antall FoU-årsverk totalt 42 409 43 917 46 988 7 %

* Foreløpige tall
Kilde: NIFU og SSB

Næringslivet bruker mer på FoU

I næringslivet var det tjenesteytende næringer som den sterkeste veksten i FoU-innsats, og sto i 2017 for 56 prosent av næringslivets samlede FoU-utgifter. Foretak med mellom 10 og 99 sysselsatte sto for mesteparten av økningen fra 2016, som var på over 3 milliarder kroner. Oppgangen i næringslivets FoU-utgifter skyldes større lønns- og andre driftskostnader, mens FoU-utgiftene til bygninger og utstyr gikk ned fra året før. Les mer om FoU-aktiviteten i næringslivet på SSBs sider.

Mer tid til FoU ved universiteter og høgskoler

Det er flere forklaringer bak veksten i FoU-innsatsen i universitets- og høgskolesektoren. For det første er det for 2017 beregnet en høyere andel av de totale utgiftene til FoU enn tidligere. Dette er basert på en ny tidsbruksundersøkelse som viste at de ansatte i sektoren bruker en større del av tiden sin til FoU enn tidligere. I statistikken framkommer veksten som en endring fra ett år til et annet, mens utviklingen i realiteten har skjedd over lengre tid. Videre kan en liten del av økningen i FoU-utgiftene skyldes at beregningsgrunnlaget nå omfatter flere deltidsstillinger enn tidligere. Til sist økte investeringer i bygningsmasse, og FoU-andelen av disse utgiftene, med over 500 millioner kroner fra 2016. En stor del av dette var byggeaktivitet i forbindelse med samlokaliseringsprosjektet ved NMBU på Ås.

Stabilt i instituttsektoren

De foreløpige tallene viser at driftsutgiftene til FoU og utførte FoU-årsverk i instituttsektoren var omtrent på samme nivå i 2017 som året før. FoU-investeringene var imidlertid en del høyere, noe som bidrar til at sektoren samlet sett får en liten realvekst i utgiftene til FoU i 2017.

Vekst i helseforetakene

Helseforetakene med universitetssykehusfunksjon er i FoU-statistikken sortert under UoH-sektoren, og sto for om lag 80 prosent av helseforetakenes samlede FoU-utgifter i 2017. De øvrige inngår i instituttsektoren. Til forskjell fra UoH-sektoren og næringslivet, økte antallet FoU-årsverk i helseforetakene mer enn FoU-utgiftene: henholdsvis 8 prosent og 5 prosent. Dette henger i stor grad sammen med betydelig vekst i stillinger med relativt sett lav gjennomsnittslønn, f.eks. stipendiater og støttepersonale. Lavere investeringer enn i 2016, først og fremst i vitenskapelig utstyr, bidro til å begrense veksten i FoU-utgiftene. Les mer om FoU-aktiviteten i helseforetakene i denne NIFU-rapporten.

NIFU presenterer endelige tall for UoH-sektoren og instituttsektoren i desember 2018. Endelig og mer detaljert FoU-statistikk for Norge kommer i februar 2019.

Nyhetsbrev i PDF-versjon: 2017, 201620152014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004

Hvert år utarbeides det totaltall for ressursinnsatsen i forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge. I universitets- og høgskolesektoren er det hovedundersøkelse annethvert år (oddetallsår). NIFU har statistikkansvaret for universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren, mens Statistisk sentralbyrå har ansvaret for næringslivet. NIFU sammenstiller dataene til den totale FoU-statistikken for Norge. Statistikken utarbeides på bakgrunn av OECDs retningslinjer i den såkalte Frascati-manualen og inngår i OECDs og Eurostats databaser for Science & Technology.

Den nasjonale FoU-statistikken for Norge publiseres av NIFU http://www.nifu.no/ og Norges forskningsråd http://www.forskningsradet.no/. I FoU-statistikkbanken gis brukerne mulighet til selv å velge tabeller og data: http://www.foustatistikkbanken.no/nifu/?language=no. Detaljert statistikk for næringslivet publiseres av Statistisk sentralbyrå http://www.ssb.no/.

KONTAKT FOU-STATISTIKK:
Forespørsler om universitets- og høgskolesektoren kan rettes til , om instituttsektoren til , og om helseforetakene til . For mer informasjon om FoU i næringslivet, kontakt .
UoH-sektor: Kaja Wendt, Kaja.Wendt@nifu.no, tlf. 996 31 554
Instituttsektor: Bo Sarpebakken: Bo.Sarpebakken@nifu.no, tlf. 960 94 042
Helseforetakene: Ole Wiig: Ole.Wiig@nifu.no, tlf. 960 94 024
Næringslivet: SSB: Kristine.Langhoff@ssb.no, tlf. 21 09 43 91 eller Harald.Fondevik@ssb.no, tlf. 21 09 47 51
Statsbudsjettet: Bo Sarpebakken