Realnedgang i FoU-utgifter, men flere FoU-årsverk i instituttsektoren

 

Se flere detaljer og last ned data om FoU-aktiviteten i instituttsektoren i NIFUs FoU-statistikkbank, Nøkkeltall for forskningsinstitutter og Indikatorrapportens tabelldel (A.8).

 

Tidligere utgaver av nyhetsbrev for instituttsektoren: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2005

Kontaktperson: Bo Sarpebakken

Om statistikken
NIFU og SSB utarbeider hvert år tall for ressursinnsatsen i forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge. I universitets- og høgskolesektoren og helseforetakene (fra 2017) er det hovedundersøkelse annethvert år (oddetallsår), mens det er årlige undersøkelser i næringslivet og instituttsektoren. NIFU har statistikkansvaret for universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren, mens Statistisk sentralbyrå har ansvaret for næringslivet. NIFU sammenstiller dataene til den totale FoU-statistikken for Norge. Statistikken følger OECDs retningslinjer (Frascati-manualen) og inngår i OECDs og Eurostats databaser for Science & Technology.
For spørsmål om universitets- og høgskolesektoren, kontakt mona.ostby@nifu.no, tlf. 90 87 05 61, om instituttsektoren Bo.Sarpebakken@nifu.no, tlf. 97 75 82 84, og om helseforetakene til Ole.Wiig@nifu.no, tlf. 96 09 40 24. For mer informasjon om FoU i næringslivet, kontakt Kristine.Langhoff@ssb.no, tlf. 21 09 43 91, eller Solveig.Bjorkholt@ssb.no, tlf. 40 90 25 17.Den nasjonale FoU-statistikken for Norge publiseres av NIFU  http://www.nifu.no/ og Norges forskningsråd http://www.forskningsradet.no/. I FoU-statistikkbanken gis brukerne mulighet til selv å velge tabeller og data: http://www.foustatistikkbanken.no/nifu/.  Detaljert statistikk for næringslivet publiseres av Statistisk sentralbyrå http://www.ssb.no/.