Om FoU-statistikk i Norge

siÅrlig utarbeides det totaltall for ressursinnsatsen i FoU i Norge. Detaljert statistikk for norsk FoU-innsats utarbeides hvert år for næringslivet og instituttsektoren, annet hvert år for universitets- og høgskolesektoren. NIFU har etter avtale med Norges forskningsråd statistikkansvaret for universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren. Disse sektorene omfatter også helseforetakene. Statistisk sentralbyrå har statistikkansvaret for næringslivet.

 

Måling av FoU
Innsamling av statistiske data for bruk i nasjonal forskningspolitikk begynte i Japan og USA tidlig på 1950-tallet og spredte seg raskt til flere land. Hvert land benyttet egne definisjoner, og det var vanskelig å sammenligne resultatene.

Hvem utfører FoU?
FoU-aktivitetene i Norge klassifiseres innenfor tre sektorer: Næringslivet, universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren.

Hvem finansierer FoU?
FoU-virksomheten finansieres fra en rekke ulike kilder. Ett hovedskille går mellom offentlige og private finansieringskilder. Et annet hovedskille går mellom basisbevilgning og eksterne midler.

Definisjoner og klassifiseringer
Her finner du en del sentrale definisjoner.

Sammenlignbarhet over tid
FoU-statistikk for Norge har tidsserier tilbake til 1970. Siden da er det foretatt flere endringer i statistikkgrunnlaget og i metodene for innsamling av statistikken. Her presenteres de viktigste endringene i kronologisk rekkefølge etter sektor.

Frascati-manualen
Frascati-manualen er en håndbok skrevet av og for OECD-medlemslandenes nasjonale eksperter på FoU-statistikk, som samler inn og bearbeider data om landenes ressursinnsats i FoU

Les mer:
Presentasjoner av FoU i Norge med resultater fra FoU-undersøkelsene finnes på NIFUs nettsider og i NIFUs FoU-statistikkbank. Informasjon om FoU i næringslivet finnes på SSBs hjemmesider. Den årlige publikasjonen Indikatorrapporten med nettsted gir en oversikt over hele det norske forsknings- og innovasjonssystemet.

KONTAKT FOU-STATISTIKK:
UoH-sektor: Kaja Wendt
Instituttsektor: Bo Sarpebakken
Helseforetakene: Ole Wiig
Næringslivet: SSB
Statsbudsjettet: Bo Sarpebakken