Sammenlignbarhet over tid

FoU-statistikk for Norge har tidsserier tilbake til 1970. Siden da er det foretatt flere endringer i statistikkgrunnlaget og i metodene for innsamling av statistikken. Her presenteres de viktigste endringene i kronologisk rekkefølge etter sektor.

ÅrTekstType endringSektor
2014Høgskolen i Finnmark slås sammen med Universitetet i TromsøInstitusjonsendringUoH-sektoren
2014Fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold. InstitusjonsendringUoH-sektoren
2014Arbeidsforskningsinstituttet og Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) slås sammen med Høgskolen i Oslo og Akershus.Institusjonsendring, sektortilhørighetUoH-sektoren, instituttsektoren
2014Norges Veterinærhøgskole og UMB (Universitetet for miljø- og biovitenskap) slås sammen og får navnet NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet)InstitusjonsendringUoH-sektoren
2014Norges informasjonstekniske høgskole (NITH) inngikk i Westerdals Oslo ACTInstitusjonsendringUoH-sektoren
2013Fusjonen mellom Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus skjedde fra 1. august 2011.  Med i FoU-statistikken fra 2013.InstitusjonsendringUoH-sektoren
2011Høgskolen i Bodø blir Universitetet i Nordland.InstitusjonsendringUoH-sektoren
2009Høgskolen i Tromsø slås sammen med Universitetet i Tromsø.InstitusjonsendringUoH-sektoren
2009Noen enheter har fått endret sektortilhørighet. Hovedsakelig dreier det seg om overføringer fra universitets- og høgskolesektoren til instituttsektoren. Den største av disse er overføringen av Uni Research (tidligere UNIFOB AS).SektortilhørighetUoH-sektoren
2009Noen enheter har fått endret sektortilhørighet. Hovedsakelig dreier det seg om overføringer fra universitets- og høgskolesektoren til instituttsektoren. Den største av disse er overføringen av Uni Research (tidligere UNIFOB AS).SektortilhørighetInstituttsektoren
2008Høgskolen i Agder inngår i statistikken som Universitetet i Agder (opprettet 1.9.2007).InstitusjonsendringUoH-sektoren
2008Alt forskerpersonale ved helseforetakene er inkludert.UtvidelseUoH-sektoren
2008Det innføres årlig FoU-statistikk for instituttsektoren.DatainnsamlingInstituttsektoren
2007Ytterligere forbedring av datagrunnlaget for helseforetakene. Dette gjelder både helseforetak med universitetssykehusfunksjoner som inngår i universitets- og høgskolesektoren og øvrige helseforetak som inngår i instituttsektoren. Det utvidede datagrunnlaget for helseforetakene virker også inn på anslagene for FoU-bevilgninger på statsbudsjettet.UtvidelseUoH-sektoren
2007Dronning Mauds minne høgskole for førskolelærerutdanning og Forsvarets skolesenter (senere Forsvarets høgskole) inkluderes.UtvidelseUoH-sektoren
2007Ytterligere forbedring av datagrunnlaget for helseforetakene. Dette gjelder både helseforetak med universitetssykehusfunksjoner som inngår i universitets- og høgskolesektoren og øvrige helseforetak som inngår i instituttsektoren. Det utvidede datagrunnlaget for helseforetakene virker også inn på anslagene for FoU-bevilgninger på statsbudsjettet.UtvidelseInstituttsektoren
2005Norges landbrukshøgskole blir Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Høgskolen i Stavanger blir Universitetet i Stavanger.InstitusjonsendringUoH-sektoren
2005Statistikkgrunnlaget ved helseforetak utvides og forbedres.UtvidelseUoH-sektoren
2005Statistikkgrunnlaget ved helseforetak utvides og forbedres.UtvidelseInstituttsektoren
1999Institutt for kreftforskning klassifiseres under universitets- og høgskolesektoren – tidligere instituttsektoren.SektortilhørighetUoH-sektoren
1999Institutt for kreftforskning overføres fra instituttsektoren til universitets- og høgskolesektoren.SektortilhørighetInstituttsektoren
1999Noen enheter flyttes fra instituttsektoren til næringslivet, hovedsakelig enheter i skjæringspunktet mellom landbrukssektoren og næringsmiddelindustrien.SektortilhørighetInstituttsektoren
1997Universitetslektorer inkluderes i personaltallene – som nå omfatter alt vitenskapelig/faglig personale med høyere utdanning.UtvidelseUoH-sektoren
1997Disse skolene inkluderes: Diakonhjemmets høgskolesenter, Politihøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Bergen.UtvidelseUoH-sektoren
1995Som følge av høgskolereformen i 1994 slås de tidligere regionale høgskoler sammen til 26 statlige høgskoler. Disse inkluderes i FoU-statistikken på lik linje med universiteter og vitenskapelige høgskoler – og både utgifter, årsverk og personale dekkes.UtvidelseUoH-sektoren
1995Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) inkluderes.UtvidelseUoH-sektoren
1995Statlig forretningsdrift overføres fra instituttsektoren til næringslivet som utførende sektor, i samsvar med internasjonale retningslinjer for FoU-statistikk. Dette medførte blant annet at Televerkets forskningsinstitutt ble flyttet fra instituttsektoren til næringslivet.SektortilhørighetInstituttsektoren
1995Fra og med 1995 er fagområdeinndelingen noe endret (følger Forskningsrådets fagklassifisering som er en revidert versjon av Universitetsrådets). Dette betyr bl.a. at fiskerifag inngår som egen kategori under fagområdet landbruks- og fiskerifag og veterinærmedisin. Spesielt for instituttsektoren fører den nye inndelingen til en betydelig vridning av FoU-innsatsen fra matematikk/naturvitenskap til landbruks- og fiskerifag og veterinærmedisin, uten at dette nødvendigvis skyldes reelle endringer i FoU-virksomheten. I den reviderte fagområdeinndelingen er dessuten enkelte fag under teknologi spesifisert på en annen måte. Dette medfører at virksomheten ved noen miljøer ved NTNU som tidligere var klassifisert under matematikk/naturvitenskap, er overført til teknologi.KlassifiseringAlle sektorer
1994Deltakelse i EU-prosjekter som ble inngått før EØS-avtalen ble iverksatt i 1994 er klassifisert som forskningsrådsfinansiert, men senere er deltakelse klassifisert som finansiert fra utlandet.KlassifiseringUoH-sektoren
1993Estimatberegninger blir inkludert for FoU-virksomheten i årsverk og utgifter for hele den regionale høgskolesektoren (pedagogiske høgskoler, ingeniørhøgskoler, sosialhøgskoler og helsefaghøgskoler).UtvidelseUoH-sektoren
1991Før dette året inngikk personale og FoU-årsverk utført ved universiteters og høgskolers sentrale administrasjoner i kategorien annet personale. I henhold til endrede retningslinjer fra OECD er disse fra og med 1991 ikke inkludert i personal- og årsverkstallene.MetodeUoH-sektoren
1974Distriktshøgskolene inkluderes.UtvidelseUoH-sektoren

Næringslivet

Grunnlaget for FoU-kartleggingene i næringslivet er gradvis blitt utvidet (1983, 1985 og 1987). I 1985 ble det foretatt en betydelig utvidelse av gruppen av foretak innenfor databehandling og teknisk tjenesteyting. For 1995 ble undersøkelsen ytterligere utvidet bl.a. med flere tjenesteytende sektorer, samt at det ble trukket et utvalg av enheter helt ned til 10 sysselsatte innenfor industri og deler av tjenesteytende virksomhet. I 1994 ble Televerket omorganisert til Telenor A/S. Dette medførte at Televerkets forskningsinstitutt som tidligere inngikk i instituttsektoren ble flyttet til næringslivet fra og med 1995. Fra samme tidspunkt ble også annen statlig forretningsdrift overført fra instituttsektoren til næringslivet som utførende sektor, i samsvar med internasjonale retningslinjer for FoU-statistikk. Fra og med 1999 har ytterligere enheter blitt flyttet fra instituttsektoren til næringslivet, hovedsakelig enheter i skjæringspunktet mellom landbrukssektoren og næringsmiddelindustrien.

Undersøkelsesenheten i næringslivet var fram til 1999 bransjeenhet. Fra og med 2001 er dette endret til foretak som hovedenhet, men med nedbrytning av visse hovedvariabler på bedrift.