Definisjoner og klassifiseringer

Den norske FoU-statistikken er basert på Frascati-manualen, som er OECDs retningslinjer for innsamling og bearbeiding av data om ressurser til FoU. Manualen er skrevet av og for de nasjonale ekspertene på FoU-statistikk i OECD-landene. Les mer om Frascati-manualen her.

Hva er forskning og utviklingsarbeid?
Forskning og utviklingsarbeid (FoU) er kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap, herunder kunnskap om mennesket, kultur og samfunn – og omfatter også bruken av denne kunnskapen til å finne nye anvendelser.

Viktige kriterier som må være oppfylt for at aktiviteten skal regnes som FoU, er at den må inneholde noe nytt, være kreativ, ha usikkerhet knyttet til resultatet, være systematisk og kunne overføres og/eller reproduseres.

FoU-statistikken deler FoU inn i ulike kategorier. De vanligste er følgende (les mer om de ulike ved å klikke på lenkene):

Hvordan avgrenser vi FoU?
FoU-aktivitet er beslektet med andre aktiviteter som også kan ha et vitenskapelig og teknologisk fundament, ofte nært knyttet til FoU gjennom informasjonsstrømmer, arbeidsmåter, institusjoner og personale. Internasjonale retningslinjer for FoU-undersøkelsen holder disse beslektede aktivitetene utenfor. Det kan være vanskelig å skille mellom FoU og annen beslektet virksomhet.

Eksempler på FoU:

 • forskeropplæring og FoU-stipend
 • veiledning som inngår i et spesifikt FoU-prosjekt
 • ph.d.-prosjekter
 • innsamling og behandling av data/statistikk i vitenskapelig hensikt
 • indirekte støtteaktiviteter til FoU, f. eks. ledelse og administrasjon
 • teoretisk undersøkelse av faktorer som bestemmer regionale variasjoner i økonomisk vekst, og utvikling av en modell for å bedre offentlig regional politikk
 • gjennomføring av et særskilt program for blodprøving i forbindelse med introduksjon av et nytt legemiddel
 • dokumentasjon, informasjons- og bibliotekvirksomhet, testing m.m. som primært skal tjene FoU

Dette er ikke FoU:

 • utdanning og etterutdanning
 • pedagogisk utviklingsarbeid for å bedre utdanningskompetanse i egen undervisning og veiledning
 • rutinemessig innsamling av generelle data, f.eks. kvartalsvis registrering av arbeidsløshet eller markedsundersøkelser. Statistikk av allmenn karakter, innsamling av materiale for museer, geologiske, geofysiske, hydrologiske og oseanografiske data
 • studier, utredninger o.l. i forbindelse med offentlig politikk som ikke har til hensikt å avdekke tidligere ukjente fenomener, forhold, strukturer o.l.
 • rutineprøver utført av helsepersonell, f.eks. blodprøver eller bakteriologiske prøver
 • ordinær medisinsk terapi som ikke innebærer utvikling av nye behandlingsmetoder
 • dokumentasjon, informasjons- og bibliotekvirksomhet, testing m.m. som primært skal tjene andre formål enn FoU