Teknologiområder

Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning fremhever noen teknologiområder som kartlegges over tid i FoU-undersøkelsen. Første gang det ble gjort var i undersøkelsen for 2005. Siden da er det gjort flere endringer i hvilke områder som inngår, og noen definisjoner er revidert. Under ser du oversikt over og definisjonene for de gjeldende teknologiområdene.

I etterkant av FoU-undersøkelsen sender NIFU ut egne spørreskjema om utvalgte teknologiområder til FoU-miljøene det er aktuelt for. Her spør vi blant annet om hvordan FoU-aktiviteten innenfor teknologiområdene er fordelt på underområder.

Les mer om langtidsplanen på regjeringen.no.

TEKNOLOGIområde Definisjon (f.o.m. 2017-statistikken)
Bioteknologi Anvendelse av naturvitenskap og teknologi på levende organismer og på deler, produkter og modeller av disse, slik at levende og ikke-levende materiale endres for å frembringe kunnskap, varer og tjenester. Definisjonen av bioteknologi inkluderer ulike fagområder, inkludert etiske, juridiske og samfunnsmessige aspekter.
IKT – Informasjons- og kommunikasjonsteknologi IKT-teknologi som kunstig intelligens, robotikk og automatisering, smarte komponenter, maskinvare, kommunikasjonsteknologi, tingenes internett, programvare og brukergrensesnitt. Digital sikkerhet, som f.eks. kryptering, biometri og personvern. Digital transformasjon/implementering av IKT i grenseflaten mellom teknologi og mennesker, organisasjoner og/eller samfunnet; bruk av digitale teknologier for å forenkle, effektivisere og optimalisere forretningsmodeller, organisasjoner, produkter, tjenester og prosesser.
Nye materialer, unntatt nanoteknologi Funksjonelle materialer (materialer med bestemte kjemiske, fysikalske eller biologiske egenskaper). Materialer, der egenskapene målbevisst endres ved bruk av nanoteknologi, skal føres under nanoteknologi.
Nanoteknologi Nye teknikker for syntese og bearbeiding for design av funksjonelle og strukturelle materialer, komponenter og systemer med egenskaper og funksjoner og hvor dimensjoner og toleranser i området 0,1 til 100 nanometer spiller en avgjørende rolle. Etiske, juridiske, samfunnsmessige og HMS aspekter ved nanoteknologi. Materialer der egenskapene bevisst endres med bruk av nanoteknologi.