Hvem finansierer FoU?

FoU-virksomheten finansieres fra en rekke kilder. Disse kan deles inn i næringslivet, offentlige kilder, andre, utlandet.

Næringslivet
Dette er midler fra industriforetak eller annen næringsvirksomhet. Mesteparten går til FoU i eget foretak.

Offentlige kilder
Omfatter i første rekke bevilgninger over statsbudsjettet. Mesteparten er institusjonsbevilgninger (grunnbudsjettmidler) og midler som kanaliseres via Norges forskningsråd, men det er også midler til programmer og prosjekter i regi av departementene og andre offentlige institusjoner. En mindre andel kommer fra fylkeskommuner, kommuner, offentlige fond, statsbankene etc.

Andre kilder
Utgjøres i første rekke av egne inntekter ved universiteter og forskningsinstitutter, private fond og gaver, lån og innsamlede midler fra frivillige organisasjoner. Omfatter også skattefradrag for forskning og utvikling (SkatteFUNN) i næringslivet.

Utlandet
En del FoU-midler kommer også fra utlandet, f.eks. EU-kommisjonen, Nordisk ministerråd og internasjonale organisasjoner og utenlandsk industri.