Hvem utfører FoU?

FoU-aktivitetene i Norge klassifiseres innenfor tre sektorer: Næringslivet, universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren. FoU-virksomhet ved helseforetak med universitetsklinikkfunksjoner inngår i universitets- og høgskolesektoren. FoU i helseforetak uten slike funksjoner inngår i instituttsektoren. Gjennom årene har det vært flere organisasjonsendringer. Les mer her.

Næringslivet
Sektoren omfatter private bedrifter eller andre enheter som produserer varer eller tjenester for salg på det åpne marked.

I denne sammenheng presenteres FoU-statistikk for sektoren som en del av den totale norske FoU. Detaljert statistikk for næringslivets FoU utarbeides av Statistisk sentralbyrå.

Universitets- og høgskolesektoren (UoH-sektoren)
Her inngår universiteter, statlige og private vitenskapelige høgskoler, kunsthøgskoler og andre høgskoler, samt statlige høgskoler (fra 1995 – tidligere inngikk distriktshøgskolene).

Spesifisert liste over institusjonene i UoH-sektoren

Instituttsektoren
Her inngår alle forskningsinstitutter og andre institusjoner med et større eller mindre innslag av FoU i sin virksomhet som hverken er klassifisert i næringslivet eller i universitets- og høgskolesektoren. Instituttsektoren er heterogen både mht størrelse, formål, faglig innretning og i forhold til hvilke samfunnssektorer enhetene betjener. Her er en liste over enhetene som inngikk i 2017-statistikken.

Helseforetak
FoU i helseforetakene klassifiseres dels i universitets- og høgskolesektoren og dels i instituttsektoren. Oversikt over helseforetak per sektor.

Diagrammet viser sammenhengen mellom nasjonal sektorinndeling og OECDs sektorinndeling:

OECDs sektorinndeling Enheter Norsk sektorinndeling
Higher education sector (HES) Universiteter, vitenskapelige høgskoler, statlige høgskoler og andre høgskoler Universitets- og høgskolesektoren
Universitetssykehus
Government sector
(offentlig sektor)
Øvrige helseforetak og private, ideelle sykehus Instituttsektoren
Forskningsinstitutter og andre offentlige organer med FoU, dvs. enheter som hovedsakelig er kontrollert og finansiert av det offentlige.
Business enterprise sector Private forskningsinstitutter som i hovedsak betjener næringslivet bl.a. bransjeforskningsinstitutter og næringslivsrettede oppdragsinstitutter.
Alle foretak med 50 eller flere sysselsatte. I tillegg inngår et utvalg av foretak helt ned til 10 ansatte Næringslivet