Hvordan måler vi FoU?

Innsamling av statistiske data for bruk i nasjonal forskningspolitikk begynte i Japan og USA tidlig på 1950-tallet og spredte seg raskt til flere land. Hvert land benyttet egne definisjoner, og det var vanskelig å sammenligne resultatene. FoU-utgiftene ble i økende grad anerkjent som en betydelig faktor i økonomien, og behovet for sammenlignbar statistikk økte. OECD startet arbeidet med internasjonalt sammenlignbar ­statistikk for FoU blant medlemslandene, og 1963 ble det første internasjonale FoU-statistikkåret.

Norge var tidlig ute med å etablere nasjonal FoU-statistikk. Undersøkelser om FoU-virksomheten ved de utførende institusjonene har vært gjennomført siden den internasjonale starten i 1963, da som et samarbeid mellom forskningsrådene. I 1972 ble dette samarbeidet formalisert gjennom Forskningsrådenes Statistikkutvalg under Forsknings­rådenes samarbeidsutvalg (FSU). I 1993 ble de fem forskningsrådene slått sammen, og den offisielle FoU-statistikken for Norge har siden blitt utarbeidet etter avtale med Norges forskningsråd.

NIFU har frem til 2022 hatt ansvar for produksjon, analyse og formidling av statistikk og indikatorer for det samlede norske systemet for forskning og utviklingsarbeid (FoU). Produksjon av FoU-statistikk flytter til SSB fra 1. januar 2022.

Norsk FoU-statistikk utarbeides på bakgrunn av administrative registre og spørreskjema til enhetene i de tre utførende sektorene. Den bygger på felles retningslinjer gjengitt i OECDs Frascati-manual. Fra 1977 har undersøkelsene vært gjennomført annethvert år. Fra 2001 har det blitt gjennomført årlige undersøkelser for næringslivet og fra 2007 for instituttsektoren og helseforetakene. For universitets- og høgskolesektoren utføres totalundersøkelser annethvert år. For alle tre sektorer utarbeides årlige hovedtall.

Pengestrømmen inn i og gjennom forskningssystemet er et uttrykk for ressursinnsatsen i FoU. Et mål på denne innsatsen er de utgifter som de utførende enhetene har til FoU-aktiviteter. En annen ressurs er de mennesker som arbeider med FoU. Antallet FoU-personer samt de FoU-årsverk som disse utfører gir mål på den menneskelige ressursinnsatsen.