Registre

Forskerpersonalregisteret

Forskerpersonalregisteret inngår som en del av den nasjonale FoU-statistikken. Det er et individregister og omfatter forskere/faglig personale som deltar i FoU samt høyere administrativt personale i UoH- og instituttsektoren, inkludert helseforetak med og uten universitetssykehusfunksjoner (per 1.10). Personene er ansatt i en stilling som krever kompetanse på masternivå eller høyere. Forskere i UoH-sektoren blir identifisert ved hjelp av stillingskoder.

Hva brukes registeret til?

 • Beregning av utførte FoU-årsverk i UoH-sektoren
 • Utførte FoU-årsverk i UoH-sektoren danner grunnlag for beregning av lønn til UoH-lønnet personale
 • Viktig datakilde for forsknings- og utredningsoppdrag (eksempelvis rekrutteringsanalyser, analyser i ulike fag og sektorer, kvinneandeler, aldersstruktur, utdanningsbakgrunn, andel med doktorgrad, mobilitet blant forskerpersonale, studier av fag- og fagområdefordelinger)

Hovedkilder for informasjon til registeret:

 • Lærested, helseforetak og forskningsinstituttenes sentrale administrasjoner (personaloversikt). Suppleres også med opplysninger direkte fra det enkelte institutt eller avdeling.
 • Doktorgradsregisteret
 • Akademikerregisteret
 • Norges Forskningsråd og andre aktører (eksempelvis Kreftforeningen)

Forskerpersonalregisteret (etablert i 1965) inneholder data fra og med 1961 og frem til i dag. Registeret inneholder årlige data fra 1965 til 1970, og deretter i 1972, 1974 og 1977. Fra og med 1977 ble Forskerpersonalregisteret oppdatert annet hvert år, og årlig fra og med 2007. Forskere i næringslivet er ikke inkludert i registeret, med unntak av enkelte professor II med hovedstilling i næringslivet.

 

Institusjonsregisteret

Institusjonsregisteret er et register over alle enheter i UoH- og instituttsektoren som inngår i FoU-statistikken, inkludert helseforetak med og uten universitetssykehusfunksjoner.

Registeret består av 4 nivåer:

 1. Lærested
 2. Fakultet
 3. Hovedinstitut
 4. Underinstitutt

Registeret skal gi en så korrekt gjengivelse som mulig av organisasjonsstrukturen ved lærestedene som inngår i FoU-statistikken. Ettersom NIFUs institusjonsregister er masterregister for Forskningsrådets organisasjonsregister for UoH-sektoren, instituttsektoren og helseforetakene, holdes registeret løpende oppdatert.

Hovedkilder for informasjon til registeret:

 • Lærestedenes hjemmesider
 • NSD/DBH
 • Lærestedenes stedkoderegister
 • Personalfiler innrapportert til Forskerpersonalregisteret

 

Doktorgradsregisteret

Doktorgradsregisteret omfatter alle doktor- og lisensiatgrader som er avlagt ved norske universiteter og høgskoler gjennom alle tider og går tilbake til 1817. Det er et individregister som gir grunnlag for statistikk og analyser. NIFU oppdaterer registeret hvert halvår på grunnlag av opplysninger fra de doktorgradsutstedende institusjonene. Per utgangen av 2018 omfattet doktorgradsregisteret 32 815 records. 

Utvalgte variabler fra registeret:

 • Kjønn
 • Alder
 • Fødselsnummer
 • Tidspunkt for disputas
 • Gradstittel
 • Lærestedet, fakultet/avdelingen og instituttet graden er tatt ved
 • Fagområde og fag for avhandlingen
 • Språk for avhandlingen
 • Tidspunkt for oppstart og innlevering av ph.d-program
 • Hovedfinansieringskilde
 • Statsborgerskap ved disputasdato

Et mindretall av variablene inneholder kun opplysninger for personer som har disputert de siste 10–15 årene.  

 

Akademikerregisteret

Akademikerregisteret er et register over avlagte mastergrader fra norske læresteder. Registeret ble opprettet med egen konsesjon ved NIFU på 1960-tallet for å skaffe en oversikt over den norske akademikerbefolkningen. På den tiden samlet NIFU inn data fra hvert lærested og la til utdanningskode. Dette ble også gjort for personer som avla lavere grad (cand.mag.), men ettersom ikke alle som var ferdige med graden fikk vitnemål og graden registrert, gikk vi over til å kun samle inn data om avlagte mastergrader i løpet av 1980-tallet, Fra og med 2016 har NIFU fått inn opplysningene til registeret fra NSD.

NIFU bruker blant annet akademikerregisteret til å levere statistikk til Indikatorrapporten over antall uteksaminerte mastergradskandidater etter fagområde, type lærested og kvinneandel hvert år. Vi bruker også registeret til å hente opplysninger om personer med høyere grads utdanning til forskerpersonalregisteret.

Variabler fra registeret:

 • Eksamensår
 • Semester
 • Grad
 • Fag og studieprogram
 • Lærested
 • Antall avlagte studiepoeng (som gjør det mulig å skille mellom en hel mastergrad og eventuell videreutdanning på masternivå)
 • Personnummer
 • Navn