Grunnopplæring

Forskningsområdet ledes av Roger André Federici og omfatter studier innenfor hele grunnopplæringen, både grunnskolen, studieforberedende og yrkesforberedende utdanningsprogrammer i videregående skole, voksenopplæring og fagopplæring. Området omfatter også barnehagefeltet.

At grunnopplæringen når sine mål har stor betydning både for individet og for samfunnet. Å lykkes i skolen er viktig for den enkeltes muligheter i livet gjennom utvikling av ferdigheter, kompetanse og kunnskap. En kompetent befolkning bidrar til opprettholdelse av velferdssamfunnet og demokratiet. NIFU studerer derfor grunnopplæringen innenfor en bred utdanningspolitisk ramme. Vi har som mål gjennom våre studier å levere viktig kunnskapsgrunnlag for videreutvikling av den 13-årige grunnopplæringen, samt barnehagefeltet.

Prosjektene omfatter sentrale temaer som gjennomføring og kompetanseoppnåelse, frafall/omvalg, fag- og yrkesopplæring, samspill mellom utdanning og arbeidsliv, ressursbruk og læringsutbytte i skolen, rådgivning og karriereveiledning, lærerkompetanse, spesialundervisning, minoritetsspråklige elevers integrering og prestasjonsutvikling, undervisningsmetoder, vurderingsformer, reformer, forsøk og spesielle satsninger. Områdets forskere deltar aktivt i nasjonale og internasjonale nettverk og har gjennomført sammenliknende studier innenfor ulike deler av grunnopplæringen.

  • publikasjoner
  • prosjekter
6 feb 2018

Spørsmål til Skole-Norge høsten 2017 : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere

Rapport

NIFU-rapport 2017:31. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har en treårig rammeavtale for 2017–2019 med Utdanningsdirektoratet om å gjennomføre halvårlige spørreundersøkelser rettet mot skoler og skoleeiere. Undersøkelsene er kjent som ...

Les mer
31 jan 2018

Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen : Delrapport 3

Arbeidsnotat

NIFU Arbeidsnotat 2017:14 / Fafo-notat 2018:1. Dette er den tredje delrapporten i evalueringen av forsøk med vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen. Den samlede evalueringsperioden er 2014 til 2018. Prosjektet er et samarbeid mellom Fafo og NIFU. Denne delrapporten handler om ...

Les mer
16 jan 2018

Det første året: Gjennomføring av videregående opplæring i Østfold 2016-2021. Delrapport 1

Arbeidsnotat

NIFU Arbeidsnotat 2017:11. NIFU gjennomfører et femårig prosjekt hvor vi følger elevene som begynte i videregående skole i Østfold fylkeskommune i august 2016 gjennom videregående opplæring. Elevene skal følges ut skoleåret 2020-2021. Formålet med prosjektet er å etablere en dypere ...

Les mer
19 des 2017

Pilotering av lærerspesialistordningen i Oslo 2015-2017 : Sluttrapport basert på data fra spørreundersøkelser til lærerspesialister, deres kolleger og ledere

Rapport

NIFU-rapport 2017:27. Denne rapporten er utarbeidet av NIFU på oppdrag fra Utdanningsetaten i Oslo. Data som er analysert og som presenteres i form av enkle figurer, er i utgangspunktet samlet inn for prosjektet Evaluering av piloteringen av ordningen med lærerspesialister i skoleårene ...

Les mer
19 des 2017

Sluttrapport fra evaluering av pilotering av lærerspesialistordningen i norsk og realfag

Rapport

NIFU-rapport 2017:26. Evaluering av pilotering av ordning med lærerspesialister er utført i samarbeid mellom NIFU og NTNU Samfunnsforsking på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Dette er sluttrapporten fra evalueringen. Det ble også levert en delrapport etter første skoleår av pilotperioden, og ...

Les mer
1 des 2017

Effekter av opplæringstilbud for tospråklige elever og kompetansehevingstiltak for voksne innvandrere : En kunnskapsoversikt

Rapport

NIFU-rapport 2017:30. På oppdrag av Kunnskapsdepartementet har NIFU i samarbeid med NOVA gjennomført en systematisk kunnskapsoversikt om effekter av opplæringstilbud til barn av innvandrere med svake ferdigheter i skolens undervisningsspråk og kompetansehevingstiltak for varig tilknytning til arbeidslivet for ...

Les mer
21 nov 2017

«Eget behov for faglig fordypning» : Om fagskoleutdanning i helse og sosial

Rapport

NIFU-rapport 2017:25. Rapporten undersøker betydningen av fagskoleutdanning i helse og sosial, gjennom å intervjue kandidater som har gjennomført slik utdanning. Hva betyr fagskoleutdanningen i forhold til videre karriere i arbeidsfeltet og i utdanningssystemet, og hva betyr den for den ...

Les mer
6 nov 2017

Deltakerundersøkelsen for barnehageansatte 2017 : Resultater fra en spørreundersøkelse blant ansatte i barnehagen som har tatt videreutdanning innenfor strategien «Kompetanse for fremtidens barnehage»

Rapport

NIFU-rapport 2017:23. Denne rapporten er skrevet på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. Rapporten presenterer resultater fra Deltakerundersøkelsen for barnehager 2017, en spørreundersøkelse rettet mot barnehageansatte som har tatt videreutdanning i regi av strategien Kompetanse for fremtidens ...

Les mer
8 feb 2018

14 år etter. Om kompetanse fra videregående opplæring og overgang til utdanning og arbeid 14 år etter avsluttet grunnskole i 2002

Prosjekt

I perioden 2002-2007 fulgte NIFU nesten 10.000 ungdommer gjennom videregående opplæring i prosjektet Bortvalg og kompetanse. Prosjektet studerte de unges gjennomføring, slutting og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring. I 2011, da deltakerne i studien var 25 år, ble de fulgt opp på nytt, og da ...

Les mer
10 aug 2017

Kunnskapsoversikt om effekter av opplæringstilbud til nyankomne elever og kompetansehevingstiltak for varig tilknytning til arbeidslivet for voksne innvandrere

Prosjekt

Det skal lages en kunnskapsoversikt som omhandler to problemstillinger, rettet mot to målgrupper: nyankomne elever i grunnskole og videregående opplæring, og voksne arbeidsinnvandrere. Utfallsmålene er henholdsvis læringsutbytte og varig tilknytning til arbeidslivet. For å belyse de to problemstillingene vil ...

Les mer
22 jun 2017

Evaluering av Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015-2019)

Prosjekt

«Tett på realfag» er en nasjonal strategi for økt kompetanse i realfag som omfatter barnehage og grunnopplæring i perioden 2015-2019. Strategiens mål omfatter å mobilisere, bevisstgjøre og forplikte eiere, ledere og ansatte i barnehager og skoler slik at barn og unge kan lære og utforske realfag med ...

Les mer
5 apr 2017

Det uforutsette i nye samhandlingsstrukturer etter reform av Forsvarets utdanningssystem (DISER)

Prosjekt

NIFU deltar i 2017 i et grunnforskningsprosjekt ved Forsvarets høgskole (FHS) om samhandling under risiko. Prosjektet bygger på et tidligere samarbeidsprosjekt NIFU har deltatt i ved FHS kalt «Det uforutsette» (DU-prosjektet). Det er Krigsskolen som finansierer NIFUs ...

Les mer
17 aug 2017

Et lag rundt eleven: Økt helsesøsterressurs i systemrettet og strukturert samhandling med skole

Prosjekt

Med utgangspunkt i blant annet Stortingsmeldingen Tid til læring (Meld. St. nr. 19, 2009-2010) ønsker utdanningsmyndighetene mer kunnskap om hvordan flerfaglig kompetanse i skolen kan benyttes på best mulig måte. På bakgrunn av dette fikk Arbeidsforskningsinstituttet i oppdrag å utvikle et kunnskapsgrunnlag for ...

Les mer
6 apr 2017

Evaluering av Matematikk 1_MOOC

Prosjekt

NIFU skal evaluere videreutdanningstilbudet Matematikk 1-MOOC gjennom det første driftsåret (2016/17). Evalueringen skal belyse ulike sider ved tilbudet, men i hovedsak fokusere på deltakernes opplevelse og læringsutbytte av å gjennomføre videreutdanningen samt vurdere hvordan organiseringen og forankring ...

Les mer
12 jan 2017

Følgeforskning på digital læring i grunnskolen

Prosjekt

Asker kommune skal i løpet av to år implementere et digitalt løft som blant annet innebærer at alle elever og lærere skal få sin egen digitale enhet (1:1). Asker har valgt nettbrett for 1.-3. trinn og GAFE og Chromebook for 4.-10. trinn. NIFU skal følge utviklingen i lærernes kompetanse og ...

Les mer
24 jan 2018

Fravær i videregående skole i Nord-Norge

Prosjekt

Formålet med prosjektet er på et forskningsbasert grunnlag å utvikle, implementere og studere virkningen av en modell for reduksjon av fravær i videregående skole (RF-modellen). Prosjektet skal kartlegge omfanget av fraværet i Nord-Norge. Videre skal prosjektet undersøke fraværets årsaker gjennom intervjuer ...

Les mer