Grunnopplæring

NIFUs forskning på grunnopplæring omfatter studier av barnehage, grunnskole, studie- og yrkesforberedende utdanningsprogrammer i videregående skole, voksenopplæring og fagopplæring.

Forskningsområdet for grunnopplæring ledes av Cay Gjerustad.

Nyheter

Høy arbeidsmarkedsrelevans i fagskoleutdanningene

NIFU har gjennomført kandidatundersøkelsen for fagskoleutdannede, den femte i rekken.

Behov for forskning på konsekvenser av diskriminering og rasisme i utdanning i Norden

Det er behov for forskning som mer eksplisitt undersøker konsekvenser av diskriminering og rasisme på integrering innen utdanning i Norden. Det viser en ny NIFU-rapport.

Manglende kultur for kunnskapsdeling i barnehagen

Barnehagelærere som tok videreutdanning i 2022, er fornøyd med studiet. Men den nyervervede kunnskapen møtes med lite interesse blant kolleger, og påvirker i liten grad (...)

Utvalgte prosjekter

Lifelong learning – disentangeling the importance of background, investment and institutions

Sammenhengen mellom utdanning og utfall i voksenlivet, som økt inntekt, redusert bruk av trygdeordninger og bedre helse, er godt dokumentert. Samtidig er det over en (...)

Forskning på opplæringstilbud for nyankomne elever

Hvilke opplæringstilbud får nyankomne elever? Hvordan opplever elevene tilbudene? Hvordan mener lærere at elevenes læringsutbytte og følelse av tilhørighet kan styrkes? Hvordan forstår skoleledere og (...)

Utvalgte publikasjoner

Effekter av opplæringstilbud for tospråklige elever og kompetansehevingstiltak for voksne innvandrere : En kunnskapsoversikt

NIFU-rapport 2017:30. På oppdrag av Kunnskapsdepartementet har NIFU i samarbeid med NOVA gjennomført en systematisk kunnskapsoversikt om effekter av opplæringstilbud til barn av innvandrere med (...)

Deltakerundersøkelsen for barnehageansatte 2017 : Resultater fra en spørreundersøkelse blant ansatte i barnehagen som har tatt videreutdanning innenfor strategien «Kompetanse for fremtidens barnehage»

NIFU-rapport 2017:23. Denne rapporten er skrevet på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. Rapporten presenterer resultater fra Deltakerundersøkelsen for barnehager 2017, en spørreundersøkelse rettet mot barnehageansatte som har tatt (...)

Skolebidragsindikatorer i videregående skole:Indikatorer for skolers bidrag til fullføring, gjennomføring og gjennomsnittskarakterer for skoleåret 2014-2015 og kullet som begynte i videregående skole høsten 2012

NIFU-rapport 2017:7.  Denne rapporten om skolebidragsindikatorer i videregående skole er utarbeidet på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. Rapporten presenterer en rekke indikatorer for skolenes bidrag til elevenes (...)

Alle publikasjoner og prosjekter innen Grunnopplæring

  • publikasjoner
  • prosjekter