Halvtårsundersøkelser

Halvtårsundersøkelsene gjennomføres vanligvis hvert annet år. Undersøkelsene foretas i november, og spørreskjemaet sendes til kandidater som ble uteksaminert i vårsemesteret samme år. Disse undersøkelsene fungerer som en ”temperaturmåler” på arbeidsmarkedet. De gir god informasjon om hvor lett/vanskelig det er for nyutdannede å få innpass i arbeidslivet. De fleste spørsmålene har vært uendret over tid, slik at halvtårsundersøkelsene danner utgangspunkt for gode tidsseriedata. Fra 2007 har undersøkelsen inkludert spørsmål om kandidatenes vurderinger av utdanningen og lærestedet og i hvilken grad de har erfart studiet som relevant i forhold til arbeidsmarkedets behov.

Undersøkelsen omfatter de fleste kandidatgrupper med høyere grads eksamen fra norske læresteder. Noen år er også utvalgte grupper av kandidater med lavere grad inkludert. Eksempler på dette er ingeniører, lærere og sykepleiere.

Kandidatene blir i hovedsak kontaktet per e-post, men får en brevpåminnelse. De gjennomfører undersøkelsen via et nettbasert spørreskjema.  Svarprosenten på halvtårsundersøkelsene blant høyere grads kandidater har de senere årene ligget mellom 50 og 60 prosent.