Spørreundersøkelse til nyutdannede mastere 2021

Kandidatundersøkelsen er en kartlegging av nyutdannede masteres situasjon på arbeidsmarkedet. Den gjennomføres fra november 2021 til januar 2022 på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning ) er ansvarlig for prosjektet.

Formålet med spørreundersøkelsen

Kandidatundersøkelsen gjennomføres annethvert år. Årets undersøkelse vil bidra til mer kunnskap om overgangen fra utdanning til arbeidsliv for de som fullførte studier under koronapandemien. Den vil også brukes som ledd i en europeisk kandidatundersøkelse (Eurograduate 2022). Årets undersøkelse vil derfor danne en del av grunnlaget for nye innsikter om høyere utdanning og arbeidsliv gjennom forskning på tvers av europeiske land.

Ditt personvern

Opplysninger om navn, personnummer, e-postadresse, telefonnummer, kjønn, alder, lærested og informasjon om din høyere utdanning er mottatt fra UNIT – Direktoratet for IKT og fellestjenester, som forvalter dette på vegne av lærestedene. Personnummer brukes til å kontrollere listen opp mot folkeregisteret for å utelukke personer som er utvandret eller avdød. Alle som får undersøkelsen har rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger vi har om dem og få dem slettet, korrigert og/eller utlevert.

Navn, e-postadresse og telefonnummer brukes kun til å sende ut invitasjon til undersøkelsen og oppbevares ikke sammen med svarene man gir på undersøkelsen. Vi sender ut en påminnelse på SMS. Kjønn, alder og informasjon om din høyere utdanning kobles til svarene i undersøkelsen og vil beholdes også for de som ikke besvarer spørreskjemaet. Registrerte opplysninger gjør det mulig å ha et kortere spørreskjema og foreta responsanalyser. På oppdrag fra NIFU har NSD (Norsk senter for forskningsdata) vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket. Du har rett til å klage på bruken av personopplysninger til Datatilsynet.

Persondata blir håndtert konfidensielt. Informasjonen blir kun brukt til dette prosjektet og vil ikke bli delt utenfor prosjektgruppen på NIFU. Når analysene er ferdigstilt (våren 2024), vil alle data bli anonymisert. Anonymiserte data vil gjøres tilgjengelig for forskningsformål i NSDs arkiv, samt deles med forskningsgruppen til den europeiske kandidatundersøkelsen.

Kobling av arbeidsmarkedsdata fra SSB

Som et ledd i den europeiske undersøkelsen ønsker vi også informasjon om din situasjon i 2022. For å unngå å sende ut en ny undersøkelse ønsker vi å hente den informasjonen fra SSB. For å foreta koblingen med SSB trenger vi å oppbevare en koblingsnøkkel som inneholder ditt personnummer samt ditt løpenummer frem til SSB foretar koblingen våren/høsten 2023. Etter dette er sendt til SSB vil prosjektet slette koblingsnøkkelen. Vi vil deretter motta fra SSB et datasett som kan kobles på spørreundersøkelsen som er uten direkte identifiserende personopplysninger. Dette innebærer at for det ferdig koblede datasettet er det kun SSB som vil ha tilgang på koblingsnøkkel. Informasjonen vi ønsker å hente fra SSB og koble på dine svar er:

  • Statsborgerskap
  • Antall barn og alder
  • Bostedshistorikk
  • Yrkes- og utdanningshistorikk (herunder hvorvidt du har mottatt trygdeytelser)
  • Dine foreldres utdanning og yrke

Samtykke

Det er frivillig å delta. Hvis du velger å delta kan du når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg om du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg. Vi behandler opplysninger om deg basert på samtykket du gir ved å delta i undersøkelsen. Retten til å innhente personopplysningene fra UNIT om deg for å sende ut denne undersøkelsen har hjemmelsgrunnlag i EUs personvernforordning (GDPR), Artikkel 6,1e.
Avidentifiserte registerdata fra SSB og UNIT vil bli behandlet uavhengig av om du besvarer spørreundersøkelsen og/eller velger å samtykke til kobling, men blir da ikke knyttet til dine svar i undersøkelsen eller din svarstatus. Behandlingen av disse registerdataene har lovlig grunnlag i allmennhetens interesse. For å trekke tilbake samtykket eller reservere deg mot behandling av registerdata, ta kontakt med Siv-Elisabeth Skjelbred eller Thea Eide.

Spørsmål om kandidatundersøkelsen kan rettes til:

Kontaktinformasjon/personvern