Kandidatundersøkelsen: Data på lærestedsnivå

I forbindelse med kandidatundersøkelsen publiserer NIFU data på lærestedsnivå for utvalgte spørsmål. Kandidatundersøkelsen gjennomføres av NIFU for Kunnskapsdepartementet og dataene presentert her baserer seg på den såkalte «halvtårsundersøkelse». Det vil si at undersøkelsen gjennomføres omtrent et halvt år etter at kandidatene har fullført sin utdanning. Halvtårsundersøkelsen ble distribuert i november 2021 og målgruppen var personer uteksaminert på vårsemesteret (definert som 1. februar til 31. august). Undersøkelsen mottok 4391 gyldige svar, noe som tilsvarer en svarprosent på 39. Nyutdannede mastere ved 27 utdanningsinstitusjoner i Norge mottok undersøkelsen. Mer informasjon om undersøkelsen og gjennomføringen er tilgjengelig i dokumentasjonsnotatet. Publikasjoner med analyser av samme datagrunnlag er tilgjengelig her:

Tabellene viser total fordeling for hvert fagfelt og fordelingene for hvert fagfelt innenfor de enkelte lærestedene, for å gi en mest mulig nyansert fremstilling siden det vil være forskjeller mellom fagfelt i fordelingen på de ulike spørsmålene.  I de tilfeller der det var færre enn 15 respondenter innenfor et fagfelt på et lærested vises ikke fordelingen av anonymitetshensyn.

Tabellene viser i utgangspunkt bare total fordeling for hvert fagfelt på de ulike spørsmålene, men ved å bruke filtermenyene under tabellen kan man velge hvilke læresteder og fagfelt som skal vises. Det er også mulig å laste ned dataene ved å «scrolle» ned i tabellvinduet og trykke på nedlastningsikonet . Deretter må man velge «crosstab» og trykke på «download». Det er den dataen som er synlig i tabellvinduet som lastes ned.

Arbeidsmarkedsutfall

Tabell 1: Betraktet du deg i uken 15.–21. november 2021 hovedsakelig som …

Tabell 2: Hvilket utdanningsnivå føler du er mest passende for denne jobben?

Tabell 3: Hvordan synes du innholdet i utdanningen du avsluttet våren 2021 passer med arbeidsoppgavene i denne jobben?

Tabell 4: I hvilken grad krever denne jobben mer kunnskap eller ferdigheter enn du faktisk kan tilby?

Tabell 5: I hvilken grad får du utnyttet dine kunnskaper og ferdigheter i denne jobben?

Studietilfredshet

Tabell 6: Hvis du skal gi en samlet vurdering, hvor fornøyd vil du si at du er med utdanningen du tok?

Tabell 7: Dersom du tenker tilbake på ditt studium, hvor fornøyd har du vært med – studiets faglige innhold?

Tabell 8: Dersom du tenker tilbake på ditt studium, hvor fornøyd har du vært med – undervisningskvaliteten?

Tabell 9: Dersom du tenker tilbake på ditt studium, hvor fornøyd har du vært med – tilbakemelding/veiledning fra undervisningspersonalet?

Tabell 10: Dersom du tenker tilbake på ditt studium, hvor fornøyd har du vært med – studiets relevans for arbeidslivet?


Totalfordeling læresteder

Som nevnt har vi valgt å vise total fordeling for hvert fagfelt og fordelingene for hvert fagfelt innenfor de enkelte lærestedene, for å gi en mest mulig nyansert fremstilling siden det vil være forskjeller mellom fagfelt i fordelingen på de ulike spørsmålene. Vi har forståelse for at enkelte læresteder ønsker et samlet bilde av hvordan nyutdannede fra deres lærested svarer. Lenken under gir derfor tilgang til en excel fil med den totale svarfordelingen for de ulike lærestedene for hver av spørsmålene. Forskjeller mellom læresteder på overordnet nivå vil (i tillegg til alle andre mulige faktorer) reflektere forskjeller mellom læresteder i sammensetning av utdanninger siden det er forskjeller mellom fagfelt i svarfordelingen på de ulike spørsmålene.

Totalfordeling læresteder

Spørsmål om Kandidatundersøkelsen kan rettes til:
Siv-Elisabeth Skjelbred,
forsker 2, Studier av høyere utdanning
siv-elisabeth.skjelbred@nifu.no
(+47) 920 53 304