Datakilder og metode for utarbeidelse av mangfoldstatistikk

Kilder

Opplysninger om forskerpersonalet i Norge er hentet fra Forskerpersonalregisteret, en database som driftes av NIFU på vegne av Forskningsrådet.

Variabler om innvandringsstatus er hentet fra SSBs system for persondata. Vi har også benyttet registerbasert sysselsettingsstatistikk fra SSB.

Metode

Data fra Forskerpersonalregisteret definerer populasjonen av forskere og faglig personale innenfor forskning og høyere utdanning, som ligger til grunn for kobling mot SSBs registre.

En person kan ha flere jobber i den registerbaserte sysselsettingsstatistikken, så når Forskerpersonalregisteret kobles med den registerbaserte sysselsettingsstatistikken, velger vi først jobben med samme organisasjonsnummer på foretak. Hvis vi ikke finner et arbeidsforhold med samme organisasjonsnummer på foretak, velges hovedarbeidsforholdet.

For å vise data i mangfoldstatistikken, må det normalt være minimum 25 personer i utvalget. Vi har i noen av tabellene i mangfoldstatistikken måttet slå sammen og gruppere kategorier. Dette er det gjort rede for i FoU-statistikkbanken, i en egen arkfane merket «Beskrivelser».

I tabeller som viser læresteder, har vi lagt 2018-organiseringen til grunn. Dette innebærer for eksempel at Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Ålesund er inkludert i NTNU alle årganger i mangfoldstatistikken.