Definisjoner i mangfoldstatistikken

Hva er mangfold?

«Mangfold» viser i mangfoldstatistikken til innvandringsstatus. I utvalget er det skilt mellom to hovedkategorier; innvandrere og etterkommere av innvandrere på den ene siden, og populasjonen for øvrig på den andre siden.

Statistisk sentralbyrå benytter Standard for gruppering av personer etter innvandrerbakgrunn i sine databaser:

A. Norskfødte med to norske foreldre
B. Innvandrere
C. Norskfødte med innvandrerforeldre
E. Utenlandsfødte med én norskfødt forelder
F. Norskfødte med én utenlandsfødt forelder
G. Utenlandsfødte med to norskfødte foreldre

I mangfoldstatistikken tilsvarer innvandrerpopulasjonen kategori B Innvandrere, det vil si personer bosatt i Norge som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre, og med fire utenlandsfødte besteforeldre. Norskfødte med innvandrerforeldre, eller etterkommere av innvandrere, er personer som er født i Norge av to foreldre som er født i utlandet, og som i tillegg har fire besteforeldre som er født i utlandet. Disse to gruppene (B og C) er i mangfoldstatistikkens hovedtabeller slått sammen i kategorien innvandrere og etterkommere av innvandrere.

På sikt ønsker vi å presentere en egen tabell med norskfødte med innvandrerforeldre. Det er mellom 110 og 190 norskfødte med innvandrerforeldre i hver av de fire årgangene som inngår i mangfoldstatistikken, det vil si under en prosent av den totale forskerpopulasjonen. Dette er så få personer at vi ikke finner det hensiktsmessig på det nåværende tidspunkt å utarbeide detaljerte statistiske oversikter for denne gruppen.

For personer i de øvrige kategoriene (dvs. A, E, F og G), bruker vi betegnelsen «populasjonen for øvrig» eller tilsvarende.

Hva omfattes av forskning og høyere utdanning?

Mangfoldstatistikken omfatter forskere og faglig ansatte ved universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter og helseforetak. Ved helseforetakene er kun personer som har vært involvert i FoU-aktivitet i de utvalgte årene inkludert. Teknisk-administrativt personale og støttepersonale med høyere utdanning er inkludert i basisutvalget, og inngår i figurer som viser FoU-personale.

I årene 2007, 2010 og 2014 er kun personer med minimum 40 prosent stilling inkludert, i 2018 er terskelen for inklusjon 25 prosent stilling. I tillegg er det en forutsetning at personene har treff i SSBs registre, uavhengig av om de er registrert som sysselsatte eller bosatte hos SSB.

Fra Forskerpersonalregisteret har vi hentet flere sentrale variabler, som kjønn, stilling, fagområde og institusjonstilknytning. Merk at fagområde her er relatert til arbeidsstedets fagområde. Fra SSB er det koplet inn opplysninger om innvandrerstatus, herunder også landbakgrunn, samt sysselsettingsforhold.