12 sep 2017

3,7 milliarder kroner ble brukt på helseforskning i 2016

Det er 152 millioner kroner, eller 4,3 prosent, mer enn året før. Oslo universitetssykehus står for nær halvparten av pengebruken.

En fersk NIFU-rapport måler ressursbruken til forskning blant helseforetak og private, ideelle sykehus.

Dette er noen av hovedfunnene fra rapporten:

  • Helseforetak og private, ideelle sykehus rapporterte om samlede driftskostnader til forskning på 3,7 milliarder kroner i 2016. Beløpet omfatter all ressursbruk til forskning som er bokført i helseforetak og private, ideelle sykehus, dvs. lønnskostnader og andre driftskostnader inkludert avskrivninger mv.
  • Helseforetakene oppga å ha utført i alt 2 869 forskningsårsverk. Tallet inkluderer årsverk utført av overleger, leger og psykologer i klinisk stilling, ansatte i forskerstillinger og ansatte i forskningsstøttefunksjoner.
  • Brutto brukte helseforetak og private ideelle sykehus 152 millioner kroner eller 4,3 prosent mer på forskning i 2016 enn i 2015. Årsverksinnsatsen økte med 75 eller 2,7 prosent.
  • Korrigert for en ny planendring i helseforetakenes pensjonssystem i 2016 og endret beregningsmetode hos enkelte helseforetak, anslås driftskostnadene til forskning å øke med 5,8 prosent og forskningsårsverkene med 3,5 prosent.
  • Et forskningsårsverk kostet i gjennomsnitt nesten 1,3 millioner kroner i 2016. Årsverkskostnaden var noe høyere blant helseforetak med universitetssykehusfunksjoner (1,3 mill. kr) enn blant øvrige helseforetak og private ideelle sykehus (1,2 mill. kr). Årsverkskostnaden er gjennomsnittlig høyere i Helse Midt-Norge (1,5 mill. kr) og Helse Vest (1,4 mill. kr) enn i Helse Sør-Øst (1,25 mill. kr) og Helse Nord (1,15 mill. kr).
  • De seks universitetssykehusene stod i 2016 for 81 prosent av de rapporterte driftskostnadene til forskning og 80 prosent av forskningsårsverkene.
  • Helse Sør-Øst stod for to tredjedeler av den samlede forskningsinnsatsen i helseforetak og private, ideelle sykehus, mens nest største region – Helse Vest – stod for en snau femtedel. Helse Midt-Norge og Helse Nord utgjorde henholdsvis 6 og 8 prosent av samlede forskningsårsverk.
  • Oslo universitetssykehus HF (OUS) rapporterte å ha brukt vel 1,7 milliarder kroner, som var om lag 8 prosent av helseforetakets totalkostnader, til forskning i 2016. OUS stod dermed for 69 prosent av driftskostnadene til forskning i Helse Sør-Øst og 46 prosent av spesialisthelsetjenestens samlede forskningsinnsats. Forskningsandelen ved OUS var den klart høyeste blant de større helseforetakene.

I prinsippet registreres all ressursbruk til forskning, uavhengig av finansieringskilde.

NIFU-rapport 2017:18

For nærmere informasjon, kontakt:
Ole Wiig, forsker 2, Statistikk og indikatorer
ole.wiig@nifu.no
(+47) 960 94 024