8 okt 2018

4 milliarder brukt på medisin- og helseforskning

Spesialisthelsetjenesten rapporterer om driftskostnader til forskning på nesten 4 milliarder kroner i 2017.

Det viser en ny NIFU-rapport som sammenfatter hovedresultater fra NIFUs måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid i helseforetak og private, ideelle sykehus i 2017.

Hovedformålet med rapporten er å beskrive hovedtrekk ved ressursbruken til forskning i 2017 og dokumentere denne. Prosjektet er finansiert gjennom Norges forskningsråd.

I 2017 rapporterte i alt 42 helseforetak og private, ideelle sykehus at de hadde forskningsaktivitet.

Noen hovedresultater:

  • Helseforetak og private, ideelle sykehus oppga å ha utført i alt 3 138 forskningsårsverk. Tallet inkluderer årsverk utført av overleger, leger og psykologer i kliniske stillinger, forskere, postdoktorer, stipendiater og øvrig sykehuspersonale.
  • Fra 2016 til 2017 økte driftskostnadene til forskning med 276 millioner kroner eller 7,5 prosent.
  • Spesialisthelsetjenesten brukte samlet om lag 2,9 prosent av sine samlede driftskostnader til forskningsformål i 2017. Dette er en høyere andel enn i 2016 (2,7 prosent).
  • Det ble utført 269 forskningsårsverk mer i 2017 enn i 2016, som gir en økning på 9,4 prosent. At årsverksinnsatsen øker mer enn driftskostnadene henger sammen med at det er innrapportert betydelig flere årsverk utført av personale i stillingsgrupper med lavere årsverkskostnad enn gjennomsnittet.
  • Et forskningsårsverk kostet dermed i gjennomsnitt 1,27 millioner kroner i 2017, som er lavere enn i 2016, da gjennomsnittskostnaden var 1,29 millioner kroner per årsverk.
  • Et forskningsårsverk var i gjennomsnitt noe dyrere ved helseforetak med universitetssykehusfunksjon (1,29 mill. kr) enn ved øvrige helseforetak og private, ideelle sykehus (1,18 mill. kr).
  • 28 helseforetak og private, ideelle sykehus rapporterte om driftskostnader til forskning på 516 millioner kroner fordelt på 421 forskningsårsverk innen det særskilte forskningsområdet psykisk helsevern i 2017. Dette var 13 prosent av spesialisthelsetjenestens samlede forskningsinnsats.
  • 15 helseforetak og private, ideelle sykehus rapporterte å ha brukt 74 millioner kroner og 64 årsverk til forskning på tverrfaglig, spesialisert behandling av rusmisbrukere i 2017. Dette er også et særskilt område og utgjorde om lag 2 prosent av spesialisthelsetjenestens samlede forskningsinnsats i 2017.

Inntrykket er at arbeidet med rapporteringsrutiner er kommet lenger, etter at flere helseforetak og private, ideelle sykehus de senere årene har gjennomgått, forbedret og videreutviklet sine rapporteringsrutiner og -systemer.

NIFU har siden 2006 gjennomført årlige målinger av ressursbruken til forskning i spesialisthelsetjenesten. Målingen dekker forsknings­aktivitet finansiert over institusjonenes basisbevilgning over statsbudsjettet, men også gjennom uttelling på søknader om utlyste prosjektmidler og annen eksternt finansiert forskning. Den dekker også forskning utført av sykehusenes eget forskningspersonale og kliniske personale i tilknytning til pasientbehandling.

NIFU-rapport 2018:27

For nærmere informasjon, kontakt
Ole Wiig, forsker II, Statistikk og indikatorer
ole.wiig@nifu.no
(+47) 960 94 024