2 nov 2020

4,35 milliarder kroner til forskning i spesialisthelsetjenesten i 2019

Det omfatter all ressursbruk til forskning bokført i helseforetak og private, ideelle sykehus.

En ny rapport sammenfatter hovedresultater fra NIFUs måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetak og private, ideelle sykehus (spesialisthelsetjenesten) i 2019. Den dokumenterer i tillegg rapporteringsopplegget for og gjennomføringen av ressursmålingen.

Noen hovedresultater:

  • Fra 2017 til 2019 økte driftskostnadene til forskning med 9,4 prosent, målt i løpende priser. Det gir en beregnet gjennomsnittlig årlig vekst på 4,6 prosent, som er en noe lavere vekst enn fra 2016 til 2017 (7,5 prosent), men omtrent som fra 2015 til 2016 (4,3 prosent).
  • De 43 enhetene rapporterte å ha utført i alt 3 230 forskningsårsverk i 2019, som er en økning på 2,9 prosent fra 2017 Tallet inkluderer årsverk utført av overleger, leger og psykologer i kliniske stillinger, forskere, postdoktorer, stipendiater og øvrig sykehuspersonale.
  • Målt i driftskostnader brukte spesialisthelsetjenesten samlet 2,9 prosent av sine samlede ressurser til forskning i 2019, som er samme andel som i 2017. Et forskningsårsverk kostet i gjennomsnitt om lag 1,35 millioner kroner i 2019, som er mer enn i 2017, da gjennomsnittskostnaden var 1,27 millioner kroner, begge deler målt i løpende priser.
  • De seks universitetssykehusenes samlede driftskostnader til forskning var i 2019 på nesten 3,5 milliarder kroner fordelt på 2 542 årsverk. De stod dermed for fire femtedeler av spesialisthelsetjenestens samlede forskningsressurser.
  • Største enkeltenhet er Oslo universitetssykehus som med 2,1 milliarder kroner og 1.564 forskningsårsverk stod for nesten halvparten av spesialisthelsetjenestens forskningsinnsats i 2019.
  • 27 av 43 helseforetak og private, ideelle sykehus oppga å ha utført forskning innenfor psykisk helsevern i 2019 for til sammen 586 millioner kroner fordelt på 423 årsverk. Dette utgjorde om 13 prosent av spesialisthelsetjenestens samlede forskningsinnsats.

NIFU har siden 2006 gjennomført årlige målinger av ressursbruken til forskning i spesialisthelsetjenesten, dvs. helseforetak og private, ideelle sykehus. Etter 2017 er det besluttet at ressursmålingen skal gjennomføres hvert annet år. Foreliggende rapport dekker dermed året 2019. Målingen fanger i prinsippet opp all forskningsaktivitet, uavhengig av finansieringskilde. Den omfatter altså forskning utført av sykehusenes eget forskningspersonale og kliniske personale i tilknytning til pasientbehandling og finansiert av basismidler over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett. Dessuten inngår forskning finansiert gjennom uttelling på søknader om utlyste prosjektmidler og annen, eksternt finansiert forskning.

For nærmere informasjon, kontakt
Ole Wiig, forsker II, Statistikk og indikatorer
ole.wiig@nifu.no
(+47) 960 94 024