11 des 2019

Å ta hele utdanningen i utlandet gir gevinst på arbeidsmarkedet

Personer som har tatt hele utdanningen i utlandet gjør det noe bedre på arbeidsmarkedet enn personer uten utvekslingsopphold.

Internasjonalisering og studentmobilitet står høyt på den politiske dagsorden. Et uttalt mål er å øke antallet studenter som har utvekslingsopphold i utlandet. Norske utdanningsinstitusjoner og norsk arbeidsliv er forventet å vokse på den kunnskapen studenter tar med seg hjem fra utlandet. Samtidig viser undersøkelser at arbeidsgivere legger lite vekt på internasjonal erfaring ved ansettelser.

NIFU har sett på hvordan det går på det norske arbeidsmarkedet med dem som har studert i utlandet. Hvordan vurderer de kvaliteten på utdanningen sammenlignet med dem som har studert i Norge? Har de i større eller mindre grad utfordringer med overgangen fra utdanning til arbeidsliv?

Studien viser at personer som har tatt hele utdanningen i utlandet, gjør det bedre på enkelte mål på tilpasning til arbeidsmarkedet enn personer som ikke har tatt utdanningen i utlandet. Funnet står i kontrast til tidligere funn.

– Våre resultater kan tyde på at konsekvensene av å ta utdanning i utlandet har forandret seg de siste par tiårene. Globalisering og digitalisering kan ha bidratt til å senke barrierene for å søke og få arbeid i et annet land enn studielandet og redusere informasjonsproblemer rundt utenlandsk utdanning, forteller forsker ved NIFU, Kjersti Nesje.

«Gradsmobile» (personer som har tatt mastergraden i utlandet) gjør det likt eller bedre enn «ikke-mobile» (personer som ikke har studert noe i utlandet). Forskjellene mellom de «delmobile» (personer som har hatt utvekslingsopphold) og de «ikke-mobile» er derimot ofte, men ikke alltid, ubetydelige. Med unntak av utvalgte helsefag er de «gradsmobile» også gjennomgående mer tilfreds med utdanningen enn «ikke-mobile».

Datagrunnlaget for rapporten er Spesialkandidatundersøkelsen 2019.

NIFU-rapport 2019:32

Les også:

For mer informasjon, kontakt
Kjersti Nesje, forsker 2, Høyere utdanning
kjersti.nesje@nifu.no
(+47) 916 21 352