23 Mai 2022

Anonyme forskningssøknader uten paneldiskusjoner

Sveits har hatt forsøk med ny søknadsbehandling for å fremme ukonvensjonelle forskningsideer. Piloten er evaluert i en ny rapport fra NIFU.

Spark ble initiert av Swiss National Science Foundation (SNSF) som et pilot-program i 2019, og introduserte nye søknadsbehandlingsformer for å fremme rask finansiering av ukonvensjonelle forskningsideer.

Søkerne ble anonymisert og søknadene vurdert kun basert på beskrivelsen av forskningsprosjektene, og hvilke søknader som fikk støtte ble bestemt basert på aggregerte individuelle fagfellevurderinger, dvs. uten diskusjon i paneler.

Denne søknadsbehandlingen er evaluert i en ny rapport fra NIFU.

Spark fylte en nisje i det sveitsiske forsknings- og finansieringslandskapet: utlysningene tiltrakk seg nye og yngre søkere, og en betydelig del av prosjektene var innenfor programmets mål.

Anonymisering av søknadene bidro til at søknadsbehandlingen var konsentrert om prosjektenes muligheter og kvaliteter, fremfor søkernes meritter, og dette gjorde programmet attraktivt for nye søkere. Gjennom å inkludere originalitet og ukonvensjonalitet som sentrale vurderingskriterier, og søknadsseleksjon basert på aggregerte vurderinger, i stedet for paneldiskusjoner, synes original og ukonvensjonell forskning å ha fått bedre sjanser for å vinne fram i konkurransen.

Evalueringen peker også på flere utfordringer: Det var vanskelig å sikre høye innvilgelsesrater og risikotolerant søknadsbehandling, kriteriene for «ukonvensjonalitet» og «originalitet» var ikke tilstrekkelig definert og forstått, og fagfellene fant «ukonvensjonalitet» vanskelig å vurdere, spesielt når søknaden var utenfor deres spesifikke fagfelt.

NIFUs rapport gir anbefalinger om hvordan dette kan håndteres i et fremtidig Spark-program.

Evalueringen er basert på data om søknadene, søkerne og søknadsvurderingene i Spark, aggregerte data for sammenligning med andre program i SNSF, spørreundersøkelse til forskerne som søkte Spark-prosjekter og til ekspertene som vurderte dem, samt intervjuer med involverte aktører.

NIFU-rapport 2022:2: Evaluation of the Spark pilot. Identifying novel and unconventional research by double-blinded peer review.

For mer informasjon, kontakt:
Liv Langfeldt, forsker I, Forskning og innovasjon
liv.langfeldt@nifu.no