25 okt 2019

Ansatte i barnehagen fornøyde

I Norge er barnehageansatte tilfredse med jobben sin. Sammenlignet med andre land, er det en lav andel som slutter. Men få er fornøyde med egen lønn.

OECDs TALIS Starting Strong Survey er den første internasjonale undersøkelsen av ansatte og styrere i barnehager. Den ble gjennomført våren 2018. En ny kortrapport fra NIFU inneholder en oppsummering av hovedfunnene fra den første internasjonale rapporten fra undersøkelsen.

TALIS Starting Strong Survey er gjennomført i til sammen ni land: Chile, Danmark, Island, Israel, Japan, Korea, Norge, Tyrkia og Tyskland. Formålet med TALIS Starting Strong Survey er tredelt:

 1. Få mer kunnskap om kjennetegn ved barnehager i ulike land, og kjennetegn ved de som arbeider innenfor barnehagesektoren.
 2. Undersøke faktorer som kan bidra til kvalitet i barnehagene.
 3. Sammenligne rammer for barnehagesektoren og hvordan de ansatte i barnehagene arbeider i og på tvers av land, for å identifisere anbefalinger for å forbedre barnehagetilbudet for alle barn.

Noen av kortrapportens hovedfunn:

 • I alle land svarer en høy andel ansatte at de er fornøyde med jobben sin. I Norge svarer hele 97 prosent av de ansatte at de «alt i alt er fornøyde med jobben».
 • Sammenlignet med andre land, tyder resultatene fra TALIS Starting Strong Survey på at andelen som årlig slutter i barnehagene (turnover) i Norge, er lav.
 • Generelt for alle land svarer en lav andel ansatte at de er fornøyde med egen lønn. I Norge oppgir 30 prosent av de ansatte at de er fornøyde med lønnen.
 • Samtidig synes ikke høyere lønn å være blant de viktigste faktorene for ansatte i barnehagen. Økt lønn kommer ikke opp blant de tre områdene flest ansatte hadde valgt å bruke penger på ved en moderat økning av budsjettet.
 • Sammenlignet med andre land, er andelen som opplever at for mange barn i barnegruppen eller på avdelingen er en kilde til stress, relativt høy blant ansatte i norske barnehager.
 • Nesten alle styrere i norske barnehager har utdanning på bachelornivå eller høyere, og utdanningen deres har inkludert pedagogisk ledelse.
 • Både i Norge og i de andre deltakende landene rapporterer ansatte om særlig stort behov for mer kunnskap om arbeid med barn med rett til spesialpedagogisk hjelp. Arbeid med flerspråklige barn, samt arbeid med barn med ulik bakgrunn, er andre områder der ansatte oppgir behov for mer faglig utvikling.
 • I Norge er det ikke forskjell mellom offentlige (kommunale) og private barnehager hverken når det gjelder ansattes og styrers utdanning eller voksentetthet i barnehagen. Det er heller ikke forskjell mellom offentlige og private barnehager i Norge når det gjelder andel ansatte som har deltatt i faglig utvikling.
 • Andelen ansatte som forteller at de har fått støtte i forbindelse med faglig utvikling er litt høyere i private enn i offentlige (kommunale) barnehager i Norge.

NIFU-rapport 2019:18

For mer informasjon, kontakt:
Vibeke Opheim, prosjektleder
vibeke.opheim@nifu.no
(+47) 415 53 903