20 okt 2017

Antallet internasjonale publikasjoner har økt kraftig blant norske rettsvitere

Et nytt arbeidsnotat har kartlagt ressurser til og resultater av rettsvitenskapelig forskning de siste 15 årene.

Andelen engelskspråklige publikasjoner innenfor norsk rettsvitenskapelig forskning har økt betydelig de siste årene, viser et nytt arbeidsnotat.

Andelen har gått fra å utgjøre en tredjedel i perioden 2008–2012 til 51 prosent i perioden 2013–2016. Av artiklene i internasjonale tidsskrift ble 45 prosent i 2013-2016 publisert i nivå 2-kanaler.

Notatet finner også at norske rettsvitenskapelige forskere samarbeider i liten grad om artikler. Hele fire av fem publikasjoner på dette området er skrevet av kun en forsker. Samtidig ble kun sju prosent av publikasjonene skrevet i samarbeid med et annet norsk rettsvitenskapelig miljø. Internasjonalt samarbeid er mer vanlig, men det forekom likevel bare i 13 prosent av artiklene.

Flere funn fra notatet:

  • 13.500 kandidater har avlagt høyere grads eksamen innenfor rettsvitenskap på master- eller hovedfagsnivå ved universitetene i Oslo, Bergen eller Tromsø i perioden 2001 til 2016.
  • To tredjedeler er uteksaminert fra Universitetet i Oslo, og kvinneandelen har økt fra 50 prosent i 2001 til 67 prosent i 2016.
  • Det er avlagt 309 doktorgrader i juridiske fag i perioden 1995 til 2016. To tredjedeler av disse er kreert ved Universitetet i Oslo. Antall avlagte doktorgrader på feltet per år varierer mellom 6 og 28.
  • Totalt var 660 personer forsker/faglig tilsatt ved de rettsvitenskapelige forskningsmiljøene i 2016. Av disse hadde 54 prosent rettsvitenskapelig grunnutdanning. I overkant av halvparten av forskerne/det faglige personalet, ekskl. stipendiat og vit.ass, ved disse fagmiljøene hadde doktorgrad.
  • I 2015 brukte de rettsvitenskapelige forskningsmiljøene 435 mill. kr på FoU. Dette er mer enn en firedobling fra 2001, men merk at noe av veksten kan tilskrives en utvidelse av statistikkgrunnlaget i 2013. Basisbevilgninger var den viktigste finansieringskilden i rettsvitenskapelig FoU, fulgt av øvrige offentlige midler, primært fra departementer og underliggende enheter.
  • Forskningsrådet har i perioden 2001-2016 bevilget  267 mill. kr til rettsvitenskapelig forskning

Les hele notatet her.

For mer informasjon, kontakt
Hebe Gunnes, seniorrådgiver, Statistikk og indikatorer
hebe.gunnes@nifu.no
22 59 51 16