9 apr 2019

Årsaker til frafall

En ny forskningsoppsummering viser at faktorer både på individnivå, institusjonsnivå og egenskaper ved utdanningssystemet som helhet har betydning for frafall. Særlig legges det vekt på kjønn, sosial bakgrunn og karakterer.

Frafall og gjennomføring i høyere utdanning har fått økt aktualitet de siste tiårene, og det har i samme periode blitt mer forskning på temaene.

En ny forskningsoppsummering sammenfatter 23 studier som forholder seg til begrepet «frafall i høyere utdanning i Norge», og som er publisert fra 2005 og frem til i dag. Studien er gjort på oppdrag av Kunnskapsdepartementet. Formålet er å se nærmere på ulike forklaringer til frafall i høyere utdanning, som fremkommer i publisert forskning.

Forskningsoppsummeringen viser at det er faktorer på ulike nivå som kan være årsaker til frafall, og at faktorer både på individnivå, institusjonsnivå og egenskaper ved utdanningssystemet som helhet har betydning. Men hoveddelen av de foreliggende studiene har fokusert på forklaringer til frafall på individnivå, særlig relatert til kjønn, sosial bakgrunn og karakterer fra videregående opplæring.

NIFU Arbeidsnotat 2019:3

For nærmere informasjon, kontakt
Elisabeth Hovdhaugen, forsker II, høyere utdanning
elisabeth.hovdhaugen@nifu.no
(+47) 402 34 502