18 okt 2022

Artikkel: Arbeidsplasslæring for en usikker fremtid

NIFU-forsker Dorothy Sutherland Olsen har skrevet et bokkapittel om arbeidsplasslæring, med utgangspunkt i intervjuer av HR-ledere i Norge.

Denne studien tar utgangspunkt i at organisasjoner står overfor utfordringer når de beveger seg fra tradisjonelle langsiktige planer for kompetanseutvikling til en mer dynamisk situasjon, der organisasjoners kompetansebehov er i stadig endring.

Bokkapittelet utforsker en rekke offentlige og private virksomheter i Norge og presenterer, ved å snakke med deres HR-ledere, en oversikt over ulike læringsmetoder i bruk. Utgangspunktet for å forstå læring er basert på konseptet workplace learning (WPL), altså arbeidsplasslæring. Forskeren diskuterer potensialet for å bruke disse læringsformene i ulike virksomheter og offentlige organisasjoner.  

Hovedfunnet i studien er at ulike næringssektorer kontinuerlig tolker og omtolker måter å lære på. Forskeren finner at HR-ledere er svært bevisste på behovet for både teoretisk og praktisk opplæring. De legger også vekt på langsiktige strategiske planer for kunnskapsutvikling, samt evnen til å tilby lokale læringstiltak på kort varsel. HR-lederne har vært villige til å eksperimentere med nye konsepter, som for eksempel 70:20:10-konseptet, som bygger på ideen om at 10 % av læring på arbeidsplassen er et resultat av formell utdanning, 20 % er et resultat av samarbeid med kolleger eller dialog med andre, og de resterende 70 % er et resultat av læring gjennom oppgaver på arbeidsplassen.  

Kapittelet bidrar med både teoretiske og praktiske perspektiver. Det teoretiske bidraget består av utviklingen av en detaljert oversikt over hva som driver behovet for kompetanseutvikling. Studien bidrar også med mer nyanserte beskrivelser av «uformell læring», der begrepet blir utvidet til å inkludere problemløsningsaktiviteter som resulterer i nye ferdigheter og kunnskaper. 

Målet er at eksemplene fra studien vil gi praktisk veiledning og inspirasjon til HR-ledere for en usikker fremtid. Da HR-lederne i studien ble samlet for å høre om funnene, var det en enorm interesse for hverandres arbeid. De uttrykte et ønske om å lære av hverandre og prøve ut ulike læringsformer basert på de de andres erfaringer.  

Les bokkapittelet her: Ways of Learning: Suggestions for an Uncertain Future 

For mer informasjon, kontakt:
Dorothy Sutherland Olsen, forsker 1
dorothy.olsen@nifu.no 
(+47) 941 32 539