9 jan 2023

Artikkel: Internasjonal prestisje er den største hindringen for norske universiteter ved ansettelse av akademikere

I en ny artikkel i tidsskriftet Higher Education undersøker NIFU-forskerne Ingvild Reymert, Agnete Vabø og Siri Brorstad Borlaug, sammen med Jens Jungblut fra UiO, hva som hindrer universiteter i å ansette de beste forskerne.

Universiteter konkurrerer ikke lenger med hverandre om å ansette de beste forskerne kun på nasjonalt eller regionalt nivå, men også på et internasjonalt nivå. Nå som flere forskere trekker til andre sektorer på grunn utfordrende arbeidsforhold i akademia, får universitetene enda mer konkurranse.

I denne artikkelen undersøker forskerne hva vitenskapelig ansatte anser som de største hindringene når det gjelder å rekruttere de beste akademikerne. Datamaterialet er hentet fra tre europeiske land: Norge, Nederland og Storbritannia, og fra to ulike fagområder: økonomi og fysikk.

Hele 29 prosent av vitenskapelig ansatte i Norge anser internasjonal prestisje som den største hindringen i å ansette de beste akademikerne. Kun 6 prosent av svarene fra Storbritannia tilsier det samme. Dette tyder på at internasjonal prestisje er en stor hindring når det kommer til å ansette de beste akademikerne ved norske universiteter.

I artikkelen argumenterer forskerne for at fokuset på prestisje sannsynligvis har en sammenheng med Norges avsidesliggende plassering i forhold til sentrum av Europa, i tillegg til at norske universiteter ikke skårer like høyt på internasjonale målinger som eksempelvis britiske universiteter.

Respondentene fra Storbritannia anser lønn som den største hindringen. I Nederland og Norge er det også ansett som en stor hindring, men akademikere i Nederland anser arbeidsmengde som den største hindringen.

Forskerne finner også store forskjeller i svarene basert på fagområder. Der halvparten av økonomene anså lønn som den største barrieren, anså kun en fjerdedel av fysikerne det samme. I tillegg vektla økonomene prestisje som en viktig hindring dobbelt så mange ganger som fysikerne.

Denne artikkelen viser at internasjonal prestisje og lønn er viktige faktorer for å være konkurransedyktig i det akademiske arbeidsmarkedet. Det er imidlertid store forskjeller mellom både land og fagområde, noe som gjør det viktig for fremtidige undersøkelser å se på flere land og fagområder for å få et mer dekkende bilde.

Les artikkelen her: Barriers to attracting the best researchers: perceptions of academics in economics and physics in three European countries

For mer informasjon, kontakt:
Ingvild Reymert, forsker 2
ingvild.reymert@nifu.no
(+47) 97 59 58 45