20 sep 2022

Artikkel: Miljøfaktorer kan påvirke risikovilje på lang sikt

NIFU-forsker Vegard Sjurseike Wiborg har skrevet i tidsskriftet Applied Economics Letters om hvordan risikopreferanser i voksen alder påvirkes av søskens kjønnssammensetning.

Forskningen viser at førstefødte kvinner med en lillebror er mer risikovillige enn kvinner med en lillesøster. Effekten avtar imidlertid jo større aldersspenn det er mellom søsknene, og avtar helt ved mer enn et femårs aldersspenn.

På førstefødte menn er andremanns kjønn mindre viktig enn hos kvinner.

Der tidligere forskning tyder på at sosiale miljøer med blandede kjønnskomposisjoner kan gjøre kvinner mindre risikovillige, viser Wiborgs forskning det motsatte.

Det kan være flere grunner til at blandede kjønnskomposisjoner endrer risikovurderinger. Et blandet kjønnsmiljø kan føre til større bevissthet rundt tradisjonelle kjønnsroller, og derfor fremme mer kjønnsstereotypiske preferanser i oppdragelsen.

Funnene i artikkelen tyder imidlertid på at preferanser fra det ene kjønn kan påvirke den andre gjennom langvarig samhandling mellom søsken.

Resultatene viser altså hvordan risikovurderinger, på lang sikt, formes av sosiale miljøfaktorer. Wiborg legger også vekt på at funnene avhenger av hvordan risikovilje måles, noe som er i tråd med tidligere forskning.

Les artikkelen her: Risk preferences and sibling sex composition

For mer informasjon, kontakt:

Vegard Sjurseike Wiborg
vegard.wiborg@nifu.no
(+47) 922 57 756