2 jan 2023

Artikkel: Norske forvaltningsorganer publiserer mest på engelsk

I en ny artikkel i Stat- & Styring skriver NIFU-forskerne Vera Schwach, Henrik Karlstrøm og Silje Marie Svartefoss om språk- og forskningspolitikk.

I denne artikkelen undersøker forskerne publiseringspraksis i norske statlige forvaltningsorganer som utfører forskning- og utviklingsarbeid (FoU). Disse forvaltningsorganene produserer stadig flere vitenskapelige publikasjoner. En økende andel av disse publikasjonene skrives på engelsk, mens andelen norske publikasjoner minsker.

Forskerne fant at cirka 90 prosent av tekstene var skrevet på engelsk, om lag 10 prosent på norsk og mindre enn 0,5 prosent på andre språk. Når det gjelder faglig publisering ser det ut til at det publiseres mer på norsk, men her er datagrunnlaget ufullstendig.

Engelsk dominerer altså når ansatte i norske forvaltningsorganer publiserer vitenskapelig. Dette kan ha konsekvenser for et norsk fagspråk og for språkpraksisen i offentlig sektor. Forskerne skriver at denne problemstillingen har vært lavt prioritert i forskningspolitikken, men at den bør tas mer på alvor. Språk danner en grunnleggende infrastruktur og et verktøy for kunnskapsbygging, og det er viktig at forvaltningen bidrar til å bevare og utvikle det norske fagspråket.

Forskerne poengterer at en mulig årsak til at engelsk dominerer i vitenskapelig publisering kan være at ansatte i forvaltningen har med seg en engelsk språknorm fra akademia og viderefører den i sine vitenskapelige arbeider.

Dette er noe som bør undersøkes nærmere, spesielt muligheten for å fremme norsk som publiseringsspråk i forvaltningen.

Les artikkelen her: Økende vitenskapsproduksjon på engelsk i forvaltningen

For nærmere informasjon, kontakt:
Vera Schwach, forsker 1
vera.schwach@nifu.no
(+47) 908 09 805