17 nov 2022

Artikkel: Smågruppeundervisning i matematikk øker elevenes prestasjoner

NIFUs forskere Vibeke Opheim, Kari Vea Salvanes og Astrid Marie Jorde Sandsør har, sammen kolleger ved NTNU Samfunnsforskning og Institutt for samfunnsforskning, publisert en artikkel i det anerkjente tidsskriftet Journal of Public Economics om smågruppeundervisning på 1.–4. trinn.

Artikkelen er resultatet av et omfattende forskningsprosjekt, ledet av NIFU, hvor 159 skoler i 10 kommuner deltok i et stort felteksperiment i perioden 2016 til 2020.

Forsøksskolene benyttet en ekstra lærerressurs til matematikkundervisning i små grupper, med 4 til 6 elever, parallelt med all ordinær matematikkundervisning. I motsetning til mye av fokuset i tidligere forskningslitteratur, omfattet denne ordningen alle elever og ikke kun svakt presterende elever.

Hovedfunnet i artikkelen er at elevene på forsøksskolene gjorde det bedre på nasjonale prøver i regning. Dette er et lyspunkt sett i sammenheng med tidligere forskningslitteratur som i liten grad har påvist at økt lærertetthet bidrar til økte elevprestasjoner.

Forskernes resultater tyder på at flere lærere i skolen har potensialet til å øke elevers læringsutbytte dersom de benyttes til smågruppeundervisning.

Et annet viktig funn er at alle elevgruppene lærte omtrent like mye av å delta i smågruppeundervisning, uavhengig av kjønn, foreldrebakgrunn og ferdighetsnivå. Dette tyder på at smågruppeundervisning kan benyttes til å øke elevprestasjoner for ulike elevgrupper.

Forskerne konkluderer med at smågruppeundervisning er en mer fleksibel form for lærertetthet enn å for eksempel redusere klasse- og gruppestørrelse. Med smågruppeundervisning kan man nemlig sette inn ressurser der det er behov, for eksempel i enkelte fag eller klassetrinn, og i avgrensede tidsrom.

Les artikkelen her: Small-group instruction to improve student performance in mathematics in early grades: Results from a randomized field experiment

For mer informasjon, kontakt:
Vibeke Opheim, direktør/forsker 1
(+47) 415 53 903
vibeke.opheim@nifu.no