7 apr 2022

Artikler: Kjønnsforskjellene i publisering er mindre enn antatt

Kvinner har ikke et «publiseringsproblem», men vår forståelse av publiseringsadferd er for lite nyansert.

Det skriver Dag W. Aksnes (NIFU), Fredrik Piro (NIFU) og Lynn P. Nygaard (PRIO) i Khrono, basert på to nye vitenskapelige artikler de har fått antatt i Higher Education og Gender and Education.

Jevnlig kommer det rapporter om at kvinner skårer dårligere enn menn når det gjelder vitenskapelig publisering. Kvinner har et lavere antall artikler, de samarbeider mindre og blir mindre sitert enn sine mannlige kolleger.

Publiseringsmål tillegges ofte vekt i karriere- og finansieringssammenheng. Derfor vil kjønnsgapet kunne ramme kvinnelige forskere negativt. Men stemmer bildet egentlig og hva er situasjonen i Norge?

Dette er spørsmål vi har analysert i et prosjekt under Forskningsrådets Balanse-program. Her ser vi på kvinner og menns publiseringspraksis og hvordan den norske publiseringsindikatoren virker på kjønnsnivå.

Også i Norge er det store forskjeller mellom menn og kvinner i publiseringsvolum. Spesielt gjelder dette på overordnet nivå når alle norske forskere analyseres under ett. Men kvinner og menn er ulikt fordelt i forskningssystemet.

Det er sterk overvekt av menn blant professorene, mens det er kjønnsbalanse på lavere nivåer. Også på fagnivå er det en tydelig skjevdeling der noen fag har overrepresentasjon av menn eller kvinner. Dette forholdet forklarer en god del av kjønnsgapet. Publiseringsmønstrene varierer nemlig mye på fag- og stillingsnivå, hvor spesielt professorene skiller seg ut med høye publiseringstall.

Les resten av kronikken her, eller engelsk versjon på PRIOs nettsider her.

Artiklene finnes her:

«Identifying gender disparities in research performance: the importance of comparing apples with apples» (Higher Education)

«Gendering excellence through research productivity indicators» (Gender and Education)

For mer informasjon, kontakt:
Dag W. Aksnes, forsker 1, Forskning og innovasjon
dag.w.aksnes@nifu.no
(+47) 994 74 338