30 nov 2020

Barnehageundersøkelse: Mye samarbeid og uformell læring

Norge ligger høyt på flere mål på uformell læring og samarbeid blant barnehageansatte, som å gi tilbakemelding til kolleger på deres arbeid.

OECDs TALIS Starting Strong Survey er en internasjonal undersøkelse blant ansatte og styrere i barnehager. Den ble gjennomført våren 2018. NIFU har på oppdrag for Utdanningsdirektoratet hatt ansvaret for datainnsamlingen til TALIS Starting Strong Survey i Norge.

En kortrapport fra NIFU gjengir hovedfunnene fra OECDs andre internasjonale hovedrapport fra TALIS Starting Strong Survey.

Følgende hovedfunn framgår av den andre internasjonale rapporten fra TALIS Starting Strong Survey:

  • I Norge er andelen barnehageansatte som har deltatt i aktiviteter for faglig utvikling i løpet av de siste 12 månedene 94 prosent.
  • Mangel på relevante etter- og videreutdanningstilbud framstår som en viktig hindring for kompetanseutvikling i mange land, men ikke i Norge.
  • Norge ligger høyt på flere mål på uformell læring, som å gi tilbakemelding til kolleger i barnehagen på deres arbeid. Rundt 70 prosent oppgir at de gjør dette daglig eller ukentlig.
  • Når samarbeidet mellom de ansatte øker så øker også sannsynligheten for at de deltar i aktiviteter for faglig utvikling. Denne sammenhengen er særlig sterk for Norge.
  • Barnehageansatte i Norge bruker mer av arbeidstiden sammen med barna enn ansatte i andre land. Blant barnehagelærere brukes tiden uten barn først og fremst til administrative ting som møter og til individuell planlegging, mens den blant assistenter først og fremst brukes til klesvask og renhold. Denne arbeidsdelingen er tydeligere i Norge enn i andre land.
  • På tvers av land gir barnehageansatte uttrykk for at de ser for seg å bli værende i nåværende stilling arbeidslivet ut.
  • Det generelle bildet er at barnehageansatte på tvers av land er tilfreds både med yrket og med nåværende stilling.
  • I alle landene, og i begge undersøkelsene, er høy arbeidsmengde på grunn av utilstrekkelig bemanning og økonomi en hovedkilde til stress.
  • Sammenliknet med de andre landene oppgir norske barnehagestyrere å bruke mer tid på administrativ ledelse og mindre på samhandling med barna og deres foreldre. Island og Norge er de to landene hvor barnehagestyrere oppgir å bruke minst tid på samhandling med barna.
  • Generelt uttrykker en stor andel barnehagestyrere på tvers av landene i TALIS Starting Strong Survey at barnehagen gir ansatte innflytelse i beslutnings­prosesser og at det er en kultur preget av delt ansvar.

Resultater fra TALIS Starting Strong Survey vil bli nærmere analysert og diskutert i norsk kontekst i en dybderapport som publiseres februar 2021.

NIFU-rapport 2020:26

For mer informasjon, kontakt
Cay Gjerustad, forsker 2, Grunnopplæring
cay@nifu.no
+47 936 38 313