8 nov 2022

Begrenset styringsrom i forskningsbudsjettet

En ny analyse fra NIFU i samarbeid med SSB søker å klargjøre sider ved forholdet mellom forskningspolitikk og forskningsbudsjett, som i liten grad har vært framme når vekst i forskningsbevilgningene diskuteres.

I norsk forskningspolitikk har vekst i de samlede bevilgninger til forskning og utviklingsarbeid (FoU) vært et sentralt mål i flere tiår. Derfor har det vært stor oppmerksomhet om størrelsen og innretningen på bevilgningene over statsbudsjettet. De kommer imidlertid over et stort antall kapitler og poster, der mange styres av andre hensyn enn forskning.

I denne analysen deles bevilgningene inn i kategorier etter i hvilken grad de styres av forskningspolitiske vurderinger og mål. Hensikten er å gi et bedre bilde av den forskningspolitiske dimensjonen og handlingsrommet i de årlige budsjettene. Tallgrunnlaget i dette notatet er basert på forskningsbevilgninger til og med vedtatt statsbudsjett 2022, men kategoriene vil bli brukt i statsbudsjettanalysen for 2023 og framover.

Notatet er skrevet av Egil Kallerud (NIFU) og Bo Sarpebakken (SSB).

NIFU arbeidsnotat 2022:10

Foto: Stortinget