9 des 2022

Behov for forskning på konsekvenser av diskriminering og rasisme i utdanning i Norden

Det er behov for forskning som mer eksplisitt undersøker konsekvenser av diskriminering og rasisme på integrering innen utdanning i Norden. Det viser en ny NIFU-rapport.

NIFU har utarbeidet en kunnskapsoppsummering over nordisk forskning om konsekvenser av rasisme og diskriminering på integrering innen utdanning. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

NIFU-rapporten presenterer og oppsummerer nordisk forskning og identifiserer kunnskapshull. I tillegg gis en oversikt over forfatternes institusjonstilhørighet, dominerende forskningsfelt og publiseringskanaler, i tillegg til samforfatterskap og samsitering.

Rapporten fant at en rekke studier viser en sammenheng mellom opplevd diskriminering, rasisme og stigmatisering og utdanningsprestasjoner. Mens noen studier viser at en mulig konsekvens av opplevd diskriminering, rasisme og stigmatisering kan være å sikte høyere, finner andre studier at konsekvenser av diskriminering rasisme kan være redusert faglig selvtillit og mindre tro på å lykkes i skolen. Igjen andre studier finner negative sammenhenger knyttet til lavere trivsel på skolen, svekket motivasjon, prestasjoner og motivasjon, sosioemosjonelle vansker og atferd.

Videre har NIFU sett hvordan gruppeprosesser og opplevelse av tilhørighet kan påvirkes av diskriminering og rasisme. Disse konsekvensene er negative i seg selv, og kan i tillegg påvirke skoleprestasjoner og aspirasjoner.

NIFU fant at det er behov for forskning som mer eksplisitt undersøker konsekvenser av diskriminering og rasisme på integrering innen utdanning i Norden. I tillegg peker rapporten på et behov for forskning som muliggjør mer avanserte og finmaskede analyser av konsekvenser av diskriminering og rasisme, innen utdanning og mer generelt. Særlig viktig er det å undersøke ulike utfall for undergrupper og sammensatt diskriminering.

Et viktig tema er kumulativ diskriminering, der opplevd diskriminering på ulike samfunnsarenaer og på gruppenivå kan få konsekvenser for integrering. Basert på funnene, peker rapporten på et behov for forskning som i større grad tar i betraktning hvordan den bredere sosiale konteksten påvirker utdanning.

Litteraturen peker også på et kunnskapshull når det gjelder hvordan rasisme og diskriminering på grunnlag av etnisitet og landbakgrunn samspiller med andre diskrimineringsgrunnlag, såkalt interseksjonalitet. Dette gjelder for eksempel samspillet med lav sosioøkonomisk bakgrunn, kjønn og seksuell orientering og nedsatt funksjonsevne.

NIFU-rapport 2022:22

For mer informasjon, kontakt:
Sabine Wollscheid, forsker 1, Grunnopplæring
sabine.wollscheid@nifu.no
(+47) 912 43 773