16 Mar 2020

Behov for mer forskning på motivasjon og engasjement i realfag

Elevers motivasjon for realfag svekkes betydelig ved overgangen til ungdomsskolen. Men det foreligger lite kunnskap som kan forklare hvorfor dette skjer og hva som kan endre dette.

I en ny rapport identifiserer NIFU flere nordiske studier om årsaksfaktorer knyttet til endringer i engasjement eller motivasjon i MNT-fag (matematikk, naturvitenskap, teknologi) i grunnskolen og kjønnsforskjeller. Samlet sett er likevel kunnskapen om årsaksfaktorer og kjønnsforskjeller på dette feltet svak, og resultatene spriker. Funnene i de få tiltaksstudiene som foreligger, er også sprikende. Derfor trengs det flere studier med avansert design, for å undersøke effekten av denne typen tiltak.

NIFU presenterer nå resultater fra en litteraturkartlegging av nordisk forskning og en intervjubasert pilotundersøkelse. Rapporten belyser aktuelle årsaksfaktorer for endringer i elevenes engasjement og motivasjon for matematikk og naturfag ved overgangen mellom barneskolen og ungdomsskolen i en norsk kontekst. Litteraturkartleggingen adresserer følgende spørsmål:

  • Hvorfor har jenter lavere motivasjon og selvtillit i realfag enn gutter på samme alder?
  • Hvilke tiltak kan settes inn for å redusere fallende motivasjon og selvtillit og forskjellene mellom kjønnene?

Pilotundersøkelsen med lærere i grunnskolen belyser følgende motivasjonsfaktorer:

  • Undervisningsformer som vektlegger elevaktiv læring
  • Læringsmiljøet og lærerens bidrag til å skape et godt grunnlag for læringen.
  • Foreldres erfaringer og holdninger til realfag
  • Faglig selvtillit for matematikk og naturfag

Samlet sett var informantene særlig opptatt av læringsmiljøet og undervisningen i realfagene for elevenes motivasjon. Funnene indikerer ellers at kjønnsforskjeller er relatert til spesifikke temaområder innenfor fagene. Samtidig kan trolig læringsmiljøet og innslaget av utforskende undervisningsmetoder med elevaktive læringsformer, få stor betydning for endringer i norske elevers motivasjon. Med utgangspunktet i fagfornyelsen, vil en longitudinell studie med et større utvalg av elever være svært verdifull for å kunne undersøke utviklingen av motivasjon i realfagene, kjønnsforskjeller og betydningen av nye undervisningsformer og temaområder nærmere.

Kunnskapsgrunnlaget er svært tynt om tiltak for å forebygge fallende motivasjon og faglig selvtillit og for å minske forskjeller mellom kjønnene. Forskerne identifiserte kun to tiltaksstudier om sammenhengen mellom deltakelse i et program og motivasjon og engasjement for MNT-fag. Begge studiene hadde imidlertid ikke-eksperimentell design og kan strengt tatt ikke gi innsikt i effekten av tiltaket.

Studien er gjennomført på oppdrag av Nasjonalt senter for realfagsrekruttering.

NIFU-rapport 2020:6

For mer informasjon, kontakt:
Sabine Wollscheid, forsker 2, Grunnopplæring
sabine.wollscheid@nifu.no
(+47) 22 59 51 73