21 jun 2019

Behov og potensial for samarbeid mellom varehandel og høyere utdanning

Behovet for høyere utdanning og ny kunnskap i varehandelsektoren vil bli større. Allerede i dag finnes det kontaktflater det er mulig å bygge et bredere samarbeid på.

Selv om varehandelen er en betydelig del av norsk økonomi, har denne sektoren, med enkelte unntak, tradisjonelt ikke hatt sterke relasjoner til høyere utdanning.

På oppdrag fra Virke har NIFU gjennomført en undersøkelse om de samarbeidsrelasjonene som finnes mellom næringen og høyere utdanning. Undersøkelsen ser på samarbeidet i hele kunnskapstriangelet – utdanning, forskning og innovasjon.

Varehandelen har fremdeles lavere utdanningsnivå enn mange andre bransjer, men andelen med høyere utdanning i sektoren har økt de siste årene. Alt tyder på at behovet for høyere utdanning og ny kunnskap i varehandelssektoren vil bli større. Dette gjør det viktigere å bygge ut samarbeidsflaten mellom næringen og UH-sektoren både innenfor grunnutdanning og etter- og videreutdanning og innen forskning og innovasjon.

Et hovedfunn fra den brede kartleggingen er at det finnes noe samarbeid mellom varehandelsnæringen og høyere utdanning, men at samarbeidet er lite institusjonalisert, og at det oftere er uformelt enn formelt innrettet. Særlig samarbeid om studentoppgaver framheves som en viktig form for samarbeid. Høyere utdanning er i imidlertid begrenset grad involvert i næringens etter- og videreutdanningstilbud.

Når det gjelder forskning og utvikling viser SkatteFUNN at det finnes en del utviklingsaktivitet i næringen, men at dette er ujevnt fordelt, og at det ofte ikke inkluderer aktører fra UH-sektoren. Eksemplene av samarbeidsprosjekter finansiert gjennom Norges forskningsråd viser at det er også stor faglig bredde i forskningsprosjektene.

I undersøkelsen presenterer NIFU en kartlegging og en rekke caseundersøkelser gjennomført for å identifisere hvordan samarbeid mellom varehandelsnæring og høyere utdanning har blitt til, og hvilke suksesskriterier og utfordringer det finnes med samarbeidet.

NIFU-rapport 2019:9

For mer informasjon, kontakt:
Mari Elken, forsker 2, høyere utdanning
mari.elken@nifu.no
(+47) 960 94 033