17 des 2019

Betydningen av sted, rom og tid for ungdoms gjennomføring av videregående skole

Norsk forskning har i liten grad fokusert på de store forskjellene i frafall og valg av yrkesfag mellom ulike deler av landet. Flere NIFU-forskere har sett nærmere på denne problemstillingen i et nytt temanummer.

Frafall i videregående skole er et tilbakevendende tema som skaper engasjement i det offentlige ordskiftet. En dimensjon som har fått lite  fokus i norsk forskning, er de store forskjellene i frafall og valg av yrkesfag mellom ulike geografiske områder i Norge. I den nyeste spesialutgaven 3/2019 av Nordic Journal of Comparative and International Education har Kaja Reegård, Elisabeth Hovdhaugen, Asgeir Skålholt og Berit Lødding publisert flere bidrag om dette temaet. Kaja Reegård har i tillegg vært medredaktør for utgaven sammen med Kristinn Hegna (UiO) og Jon Rogstad (FAFO).

I temanummeret tar forfatterne utgangspunkt i at endringene i arbeidsmarkedet og vilkår for ungdoms veier inn i arbeid, i stor grad er geografisk betinget. Hensikten med artiklene er å undersøke hvordan lokale forskjeller – arbeidsmarked, engasjement, organisering og historie – gir ulike forutsetninger for valg, frafall, bortvalg og gjennomføring i yrkesfaglig utdanning. Ved bruk av ulike typer data fra de ulike kontekstene som er representert, gis det en unik mulighet til å gjøre sammenligninger på tvers.

Utvalgte artikler fra utgaven:

Leder: Stedlige perspektiver på skoleliv og yrkesfag
Kaja Reegård (NIFU), Jon Rogstad (FAFO) & Kristinn Hegna (UiO)

Å forstå regionale forskjeller i gjennomføring i videregående opplæring
Elisabeth Hovdhaugen (NIFU) & Asgeir Skålholt (NIFU)

Spørsmål om tid og sted: Mulighetsrom og kvalifiseringsbaner blant ungdom utenfor videregående opplæring i Finnmark
Berit Lødding (NIFU) & Gry Paulgaard (UiT – Norges arktiske universitet)

Lokal yrkesfagskultur og ulikhet i fortellinger om ungdoms utdanningsvalg – et stedssensitivt blikk på Oslo og Rogaland
Kristinn Hegna (UiO) & Kaja Reegård (NIFU)

For mer informasjon, kontakt:
Kaja Reegård, forsker 2, Studier av grunnopplæring
kaja.reegaard@nifu.no
(+47) 938 48 470