25 feb 2014

Bistand til kvalitet i utdanning: Behov for tydeligere strategi

Det er et behov for å etablere klarere prioriteringer for Norge som partner i bistandssamarbeid om utdanningskvalitet dersom Norge skal ta globalt lederskap slik den nye norske regjeringen signaliserte høsten 2013.

FNs tusenårsmål (Millennium Development Goals) for 2015 har dannet grunnlag for betydelig innsats i arbeidet for global rettferdighet og velstandsvekst. Likevel har flere internasjonale policydokumenter og rapporter påpekt behovet for økt innsats for å sikre både like utdanningsmuligheter og like muligheter til å erfare kvalitet knyttet til læringsutbytte. Ettersom arbeid for å forbedre kvalitet og læring sannsynligvis vil bli viktigere i det globale bistandsarbeidet etter 2015 ses det som avgjørende å utvikle en målrettet strategi for å forbedre utdanningsmulighetene til 250 millioner barn som ikke kan lese, skrive eller regne.

Kvalitetssikring av norsk bistand rettet mot pedagogiske oppgaver

Denne NIFU-rapporten dokumenterer et prosjekt som vurderer kunnskapsbasen for policyutvikling knyttet til utdanningskvalitet og læringsutbytte i det globale bistandsarbeidet, og fungerer derfor som en kvalitetssikring av norsk bistand rettet mot pedagogiske oppgaver innen post-2015 agendaen. Arbeidet er gjort på oppdrag for direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad), og fokuserer på Norads mål om å sikre kvalitet i norsk bistand. Rapporten presenterer anbefalinger for hvordan Norad kan gi veiledende råd til Utenriksdepartementet om utdanningskvalitet og elevers læringsutbytte som et forsterket satsingsområde i bistandspolitikken.

Funnene er basert på analyser av data fra en dokumentanalyse og intervjuer med 13 sentrale spesialister involvert i arbeid i multilaterale og bilaterale kanaler: Global Partnership for Education (GPE), Verdensbanken, UNICEF, UNESCO, Brookings Institute, Redd Barna, Norad, Kunnskapsdepartementet og Utenriksdepartementet.

Funn på linje med andre rapporter

NIFUs funn samsvarer med resultater fra den siste OECD-rapporten DAC Peer Review of Development Co-operation utgitt januar 2014. Denne understreker at Norge er høyt oppe på listen over bistandsgivere, men har behov for mer effektiv og målrettet bistandskoordinering.

NIFUs funn er også i tråd med konklusjonene i den nye UNESCO-rapporten Teaching and learning: Achieving quality for all. Denne rapporten er også utgitt januar 2014, og understreker at ingen av de seks tusenårsmålene vil nås før fristen løper ut i 2015. UNESCO-rapporten bekrefter i tillegg NIFUs funn om at monitorering av elevers læring og læringsutbytte relatert til undervisningskvalitet ikke har vært tilfredsstillende det siste tiåret. I denne perioden har oppfølging og kontroll av bistandsmidler vært mer konsentrert om utdanningsstrukturer enn det kvalitative utbyttet av pedagogiske prosesser.

Ved å ta initiativ til denne nasjonale rapporten har Norad signalisert tidlig innsats for arbeid med utdanningskvalitet og elevers læringsutbytte som et forsterket satsingsområde i bistandspolitikken.

NIFU-rapport 36/2013

For mer informasjon, kontakt
Tone Cecilie Carlsten, forsker, Grunnopplæring
tone.cecilie.carlsten@nifu.no