26 apr 2022

Blandet erfaring med NOKUTs godkjenningsordning

Godkjenningsvedtaket kan hjelpe personer med utenlandsk utdanning å få jobb. Samtidig synes ordningen å være relativt lite kjent, og det kan være behov for å synliggjøre den.

Mobilitet over landegrenser øker i omfang. Mange av dem som forflytter seg, har høyre utdanning, og kan anses som kunnskapsmigranter. Ordninger som klargjør hva slags kompetanse kunnskapsmigrantene har, kan fungere som verktøy for innpass på arbeidsmarkedet.

NOKUTs godkjenningsordning minsker arbeidsgiveres opplevde risiko ved å ansette personer med utenlandsk utdanning. Videre brukes den til å kreve høyere lønn eller bedre stilling.

Samtidig er det mye som tyder på at ordningen er lite kjent, både blant potensielle søkere og blant aktuelle arbeidsgivere. Dette kan bidra til å minske ordningens effekt for søkerne, ved at arbeidsgivere ikke gjenkjenner godkjenningens verdi.

Det viser en NIFU-rapport utarbeidet på oppdrag fra NOKUT. Den beskriver resultatene fra en undersøkelse av NOKUTs generelle godkjenningsordning for utenlandsk høyere utdanning.

– Fordi mange arbeidsgivere ikke vet hva et godkjenningsvedtak fra NOKUT faktisk innebærer, gjenkjenner de heller ikke verdien av et slikt vedtak dersom det blir lagt ved en jobbsøknad, forteller NIFU-forsker Lene Korseberg.

Hovedfunn fra studien:

  • Flertallet av søkerne er kvinner og kommer til Norge på grunn av familie eller gode arbeidsmuligheter.
  • Fire av fem søkere har gjort bruk av godkjenningsvedtaket, men få arbeidsgivere opplever at arbeidssøkere legger det ved.
  • Majoriteten har fått informasjon fra familie og venner. Søk på nett og informasjon fra aktuelle arbeidsgivere, NAV og NOKUT selv, er andre kilder.
  • Et flertall var av den oppfatning at godkjenningsvedtaket hadde styrket deres muligheter på arbeidsmarkedet. Unntaket var nordmenn utdannet i utlandet, som oppfattet vedtaket som noe mindre nyttig.
  • Omfanget av arbeidsledighet og mismatch er vesentlig høyere i søkergruppen enn det er blant personer uteksaminert fra universiteter og høgskoler i Norge. Mange av dem som har benyttet godkjenningsordningen, får altså ikke brukt sin kompetanse fullt ut.
  • De absolutt fleste arbeidsgiverne NIFU snakket med, så det som svært positivt dersom en arbeidssøker la ved et godkjenningsvedtak fra NOKUT. Det gjør prosessen med å vurdere kandidaten enklere, og viser et ønske om å jobbe i Norge og hos dem.
  • Blant søkerne selv er det ulike oppfatninger av hvorvidt ordningen har innvirkning på deres inkludering og integrering i norsk arbeidsliv. Mens noen opplever at et godkjenningsvedtak har stått sentralt i å sikre dem en jobb, høyere stilling eller bedre lønn, har andre erfart at ordningen ikke er kjent blant arbeidsgivere og at det derfor ikke har vært til nytte for dem når de har søkt jobb.

NIFU finner også at NOKUT gjør en del vurderinger av personer som skal søke opptak til høyere utdanning i Norge, noe som i utgangspunktet er lærestedenes oppgave.

NIFU-rapport 2022:9

For mer informasjon, kontakt:
Jannecke Wiers-Jenssen, prosjektleder
jannecke.wiers-jenssen@nifu.no
(+47) 984 58 683

Lene Korseberg, assisterende prosjektleder
lene.korseberg@nifu.no
Tlf. 958 11 145