28 jun 2019

– Digital utvikling viktig i lærerutdanningen

Lærerutdannere mener den digitale utviklingen bidrar til å endre arbeidsmetoder, gir økt tilgang til og deling av faglig kunnskap og til å forandre lærerrollen.

Utdanningsdirektoratets forventninger om elevenes digitale ferdigheter krever at lærerne innehar adekvat kompetanse for å sikre at elevene får et produktivt, reflektert og kritisk forhold til digital teknologi. Gjennom lærerutdanningen kan og bør fremtidens lærere forberedes på hvordan undervise om- og med digitale ressurser og hjelpemidler og overordnet på hva det betyr å være en digitalt kompetent lærer i dagens skole. Dette krever at lærerutdannerne selv er digitalt kompetente.

Fem av landets lærerutdanninger har fått midler fra myndighetene for å styrke utdanningenes arbeid med digital kompetanse. Disse omfatter Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Universitetet i Agder (UiA), Høgskolen i Østfold (HiØ), og Høgskolen i Volda (HVO). På oppdrag fra USN har NIFU gjennomført en spørreundersøkelse til lærerutdannerne ved disse fem lærestedene.

Noen hovedfunn fra undersøkelsen:

  • Lærerutdannerne gir et klart uttrykk for at den digitale utviklingen er viktig i lærerutdanningen. De mener at den digitale utviklingen bidrar til å endre arbeidsmetodene i faget, gir økt tilgang til og deling av faglig kunnskap og til å forandre lærerrollen.
  • Alt i alt synes det som om lærerutdannerne vurderer seg selv som middels gode til å legge til rette for at lærerne som utdannes har god profesjonsfaglig digital kompetanse, PfDK. I lys av høye ambisjoner for lærernes PfDK og en rask teknologisk utvikling, indikerer svarene alt i alt at lærerutdanningene har et betydelig utviklingsbehov.
  • Grunnlaget for slik videreutvikling er godt. Holdningen til digitalisering blant de faglig ansatte i lærerutdanningene er mer positiv enn skeptisk.
  • Som ventet finner vi at yngre lærerutdannere er mer fortrolige med digitale verktøy enn de eldre, men forskjellene er kanskje mindre enn man kunne forvente. Også mange av dem som er 60 år og over har tilegnet seg og anvender digitale verktøy.
  • Lærerutdannerne utvikler egen digital kompetanse ved å prøve ut ting på egenhånd. I tillegg oppgir noen at så skjer ved samarbeid med kollegaer fra eget fag. Kurs benyttes i liten grad. Dette kan bety at kursene så langt ikke har vært tilstrekkelig relevante, eller at lærerutdannere ikke vurderer kurs som egnet kompetanseutviklingsformat.
  • Vektleggingen av profesjonsfaglig digital kompetanse er sterkere ved de fire studiestedene ved Universitetet i Sørøst-Norge sett under ett, enn ved lærerutdanningene ved Universitetet i Agder, NTNU, Høgskolen i Østfold og Høgskolen i Volda.

NIFU-rapport 2019:13

For mer informasjon, kontakt:
Cathrine Tømte, forsker I, Studier av høyere utdanning
cathrine.tomte@nifu.no
(+47) 960 94 014 / (+47) 91 89 71 94