20 jun 2013

Driftskostnader til forskning på nær tre milliarder

Helseforetak og private, ideelle sykehus rapporterte om samlede driftskostnader til forskning på vel 2,8 milliarder kroner i 2012. Beløpet omfatter all ressursbruk som er bokført i helseforetak og private, ideelle sykehus, og kostnader finansiert av midler fra eksterne finansieringskilder, i tillegg til basisbevilgninger og øremerkede forskningsbevilgninger fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Dette er en økning på 281 millioner kroner eller 11 prosent fra 2011. Justert for enkelte spesielle forhold og anslått lønns- og prisvekst blir realveksten vel 4 prosent.

For sjuende gang har NIFU gjennomført måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid i helseforetakssektoren. Rapporteringen bygger på et opplegg utviklet av de regionale helseforetakene i regi av Helse- og omsorgsdepartementet og det daværende Helse Sør RHF.

Hovedformålet er å dokumentere gjennomføringen av og hovedresultater fra målingen av helseforetakenes ressursbruk til forskning i 2012.

– Generelt vurderer vi ressursmålingen for 2012 som bedre enn for tidligere årganger. I løpet av rapporteringsperioden har vi vært i løpende kontakt med flere enheter som har arbeidet systematisk med å bedre sine interne rapporteringssystemer, forteller forsker ved NIFU Ole Wiig, som understreker at det fortsatt er et forbedringspotensial for enkelte rapporteringsenheter.

Noen hovedresultater:

Helseforetakene oppga å ha utført 2 400 forskningsårsverk i 2012. Tallet inkluderer årsverk utført av overleger og leger i klinisk stilling, ansatte i forskerstillinger og ansatte i forskningsstøttefunksjoner. Det ble dermed registrert 104 forskningsårsverk mer enn i 2011 som gir en økning på om lag 4,5 prosent.

Innrapporterte driftskostnader til forskning utgjorde i gjennomsnitt 2,5 prosent av totale driftskostnader til alle spesialisthelsetjenestens lovpålagte oppgaver i 2012, mot 2,4 prosent i 2011.

Et forskningsårsverk kostet i gjennomsnitt nærmere 1,2 millioner kroner.

I 2011 ble 6 institusjoner godkjent som universitetssykehus. I 2012 stod disse for 83 prosent av rapporterte driftskostnader til forskning og 81 prosent av forskningsårsverkene, som i 2011.

Helse Sør-Øst stod for to tredjedeler av den samlede forskningsinnsatsen i helseforetak og private, ideelle sykehus i 2012, mens nest største region – Helse Vest – stod for 19 prosent. Helse Midt-Norge og Helse Nord stod for 7 prosent hver.

I alt 38 helseforetak og private, ideelle sykehus inngår i målesystemet for ressursbruk til forskning i spesialisthelsetjenesten i 2012. De regionale helseforetakene rapporterer også.

NIFU-rapport 19/2013

For nærmere informasjon, kontakt
Ole Wiig, forsker II, Statistikk og indikatorer
ole.wiig@nifu.no
(+47) 22 59 51 85