8 feb 2019

Eksamens- og standpunktkarakterer – to sider av samme sak?

Det er en generell forventning å se eksamenskarakterer og standpunktkarakterer i sammenheng, og det forventes ofte samsvar mellom disse to vurderingsformene. Samtidig er disse to typene karakterer satt på helt ulike premisser.

I det siste temanummeret av Acta Didactica Norge setter NIFU-forsker Elisabeth Hovdhaugen, sammen med professor Tine Prøitz (USN) og forsker Idunn Seland (NOVA), søkelys på funksjonen til eksamens- og standpunktkarakterer på videregående skole.

Artikkelen bygger på data fra et prosjekt NIFU gjennomførte for Utdanningsdirektoratet og ble ferdigstilt i 2014. Både kvantitative data, nasjonal karakterstatistikk fra videregående skole og kvalitative intervjuer med lærere som underviser i norsk eller matematikk er blitt undersøkt for å belyse forholdet mellom de to typene karakterer. Ved å undersøke datamengden kan forfatterne vise hvordan lærerne forstår de ulike vurderingsformene og hvordan de veies opp mot hverandre. I tillegg diskuterer forfatterne i hvilken grad eksamenskarakterene faktisk kan brukes til å kvalitetssikre standpunktkarakteren satt av læreren, og peker på at det finnes flere svakheter ved denne ideen.

Artikkelen kan leses her: Eksamens- og standpunktkarakterer – to sider av samme sak?

For mer informasjon, kontakt:
Elisabeth Hovdhaugen, forsker 2, Studier av høyere utdanning
elisabeth.hovdhaugen@nifu.no
(+47) 402 34 502