19 nov 2020

Ekstra helsesykepleier uten effekt på elevers læringsmiljø

Økt helsesykepleierressurs har ikke ført til bedre læringsmiljø, redusert fravær eller bedre læringsresultater i gjennomsnitt, viser ny rapport. - Vi fant likevel at tiltaket kan ha positivt påvirket gutters læringsresultater i engelsk og regning, forteller NIFU-forsker.

Behovet for å trekke inn andre yrkesgrupper i skolen har blitt belyst i flere offentlige utredninger og stortingsmeldinger. Økt flerfaglighet og samarbeid begrunnes med bedre utnyttelse og samordning av ressurser generelt, samt at det er nødvendig å avlaste læreren for oppgaver som andre profesjoner er mer kompetente til å utføre.

NIFU har i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Læringsmiljøsenteret (UiS) gjennomført en randomisert kontrollert studie for å undersøke effekten av økt helsesykepleierressurs på 5.-7. trinn.

I studien fikk tolv kommuner tilført et halvt årsverk ekstra helsesykepleierressurs over en toårsperiode. Ressursen ble fordelt på fire skoler i hver kommune og skulle gi hver av disse minst 3,25 timer per uke med aktivt tilstedeværende helsesykepleiertilbud, utover det ordinære tilbudet.

Den økte helsesykepleierressursen skulle brukes til å styrke et mer systemrettet  og strukturert samarbeid med skolen, med en antagelse om dette kunne ha betydning for elevenes læringsmiljø og læringsutbytte.

Studien viser at tiltaket i liten grad påvirket elevenes opplevde læringsmiljø og registrerte fravær.

– Vi finner imidlertid effekt når vi undersøker undergrupper. For gutter er det en positiv effekt både i engelsk og regning, for jentene er effekten tilnærmet null, forteller forskningsleder ved NIFU Roger André Federici. Imidlertid har vi ikke på nåværende tidspunkt en fullgod forklaring på dette funnet. Denne kjønnsforskjellen reflekteres ikke i resultatene for læringsmiljø.

Manglende positive resultater i effektevalueringen betyr ikke at helsesykepleier ikke spiller en viktig rolle i skolen. Generelt er vurderingene til rektorer, lærere og helsesykepleiere gjensidig svært positive og der det er forskjeller kan man tidvis forklare dette med ulik sektortilhørighet og fagbakgrunn. Helsesykepleiers tilgjengelighet i skolen, lavterskeltilbud og tilknytning til helsesektoren representerer nettopp noe annet i skolekonteksten enn det lærere og rektorer gjør, og det fremheves som positivt av alle parter.

En samlet vurdering basert på funnene i studien er at helsesykepleier spiller en sentral rolle ved å bringe inn helsefaglige perspektiv i det flerfaglige samarbeidet og at utførelsen gjøres best når det er god balanse mellom faglig autonomi og oppgaver som er del av et strukturert samarbeid.

– Helsesykepleiers tilstedeværelse kan også betraktes som et verdispørsmål om hva slags skole man ønsker å bygge heller enn en avgjørelse som kan fattes helt og holdent basert på en effektevaluering, sier Federici.

NIFU-rapport 2020:23

For mer informasjon, kontakt:
Arnfinn Helleve (Folkehelseinstituttet)
Arnfinn.helleve@fhi.no
(+47) 93 04 66 59

eller

Kari Vea Salvanes
kari.vea.salvanes@nifu.no
(+47) 97 02 96 91